Dnešné zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny aj o príprave Správy a poskytovaní dotácií

25.04.2014

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky dnes zasadal Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Okrem iných bodov členky a  členovia jednomyseľne schválili Plán činnosti Výboru na rok 2014 a Východiskový materiál k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Výbor zobral na vedomie informácie o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní,  a o poskytovaní dotácií v programe Kultúra národnostných menšín.
Výbor taktiež schválil nomináciu svojho zástupcu za člena Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  – stala sa ním pani Agnes Horvathová, členka Výboru za rómsku národnostnú menšinu. Výbor sa zaoberal aj aktuálnymi podnetmi zo strany viacerých národnostných menšín.
Členovia výboru vyjadrili spokojnosť s priebehom vybavovania zmlúv a vyplácania dotácií v rámci programu Kultúra národnostných menšín v tomto roku. Zo sumy 3 829 250 eur, určenej na dotačný program na rok 2014, bolo komisiami odporučených podporiť 1246 projektov v celkovej sume 3 603 404 eur. Celkový počet žiadateľov, s ktorými bude podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie je 592. Zmluvy sú postupne doručované žiadateľom. K 23. 4. 2014 bolo v centrálnom registri zmlúv zverejnených 48 zmlúv v objeme 152 728 eur a približne 72 zmlúv je aktuálne v procese prípravy na podpis. O neprerozdelené prostriedky vo výške 225 846 eur sa budú môcť žiadatelia uchádzať v ďalšej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Všetky relevantné informácie o zasadnutí výboru budú v najbližších dňoch  zverejnené  na stránke: www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
14798