Dokumenty

Slovenské dokumenty

Dňa 10. augusta 2011 vláda SR prijala uznesenie č. 517 k návrhu strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike (ďalej iba „strategický plán“).

Strategický plán vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky. Podkladom pre jeho spracovanie bol materiál „Boj proti korupcii v Slovenskej republike – Aktualizácia Národného programu boja proti korupcii“, schválený 24. mája 2011 členmi Pracovnej skupiny expertov pre aktualizáciu Národného programu boja proti korupcii Slovenskej republiky.

Strategický plán charakterizuje a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády Slovenskej republiky, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie v Slovenskej republike a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov a inštitúcií, s cieľom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia.

Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike - verzia v angl. jazyku


Medzinárodné dokumenty