Dom sv. Anny vďaka prístavbe rozšíri svoje služby

26.03.2015

Dom sv Anny vďaka švajčiarskemu príspevku rozšíri svoje zariadenie o prístavbu so službami, ktoré sa budú poskytovať deťom , ktorých vývoj je  ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a rodinám týchto detí.
 
V piatok, 27.3.2015 sa v Starej Ľubovni na Štúrovej ulici 5 o 9.00 hodine uskutoční slávnostné prevzatie staveniska na výstavbu prístavby multifunkčného zariadenia pre potreby pracovnej rehabilitácie pre Dome sv. Annyv rámci projektu: Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa, ktorý je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády SR. Kompletný projekt je podporený tak švajčiarskym finančným mechanizmom, ako aj rozpočtom Slovenskej republike vo výške 1 milión 72 tisíc eur.  Prístavba sa vybuduje za takmer 144 tisíc eur.
 
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti.  Keďže jestvujúce priestory Domu sv. Anny už nie sú dostačujúce vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb vrátane rehabilitácie a stúpajúci počet klientov, bolo nevyhnutné pristúpiť v rámci projektu k rozšíreniu týchto priestorov. Vďaka prístavbe sa pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím zlepšia služby sociálnej a liečebnej rehabilitácie v úzkom prepojení na Agentúru domácej ošetrovateľskej agentúry Charitas, počíta sa aj s  rozšírením Remeselníckej dielne na osvojovanie manuálnych zručností s kovom a drevom, ako aj s organizovaním vystúpení pre verejnosť, činnosťou divadielka, či predajom výrobkov Remeselníckej dielne.  Týmto sa v konečnom dôsledku sprístupnia viacstupňové podporné nástroje, vytvorí sa funkčná sieť sociálnych služieb v okrese s možnosťou včasného predchádzania a riešenia sociálnej exklúzie detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí.
 
Partnerom projektu je okrem občianskeho združenia No a čo?  a mesta Stará Ľubovňa, aj švajčiarsky Stiftung Wagerenhof Uster Heim für Menschen mit geistiger Behinderung Schweiz, ktorý má viac ako 100 ročné skúsenosti v tejto oblasti. Spolupráca spočíva v koučingu, supervízii a poradenstve, ale aj v oblasti odovzdávaní skúseností a postupov pri realizácii pracovnej rehabilitácie a terapie.
 
V programe počas prevzatia staveniska okrem príhovorov prítomných hostí či slávnostného strihania pásky  vystúpia aj deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím, klienti Domu sv. Anny, so svojím kultúrnym programom.
 
Viac o činnosti Domu sv. Anny Gréckokatolíckej charity Prešov na stránke: www.gkcharita-po.sk.
 
Kontaktné osoby
Eduard J.Malatinec, 0910 842 032; eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
Tatiana Kmecová, 0915 984 227; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
 
Úrad vlády SR
Gréckokatolícka charita Prešov
 
 
 
17320