DOMKO–DSS Košice otvára nové priestory a skvalitňuje služby - pomohla švajčiarsko-slovenská spolupráca

18.07.2016

V stredu 20.júla 2016 sa o 10,00 hod.  uskutoční slávnostné otvorenie nových priestorov v areáli zariadenia DOMKO-Domova sociálnych služieb na ulici: Park mládeže 3 v Košiciach. Budovu DOMKO-DSS sa podarilo zrekonštruovať a dobudovať vďaka projektu Vstúpte k nám, financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády SR a finančná podpora prestavovala sumu 1.293.000 EUR, do ktorej 15 % prispel štátny rozpočet SR.
 
Slávnostného  otvorenia sa zúčastnia zástupcovia Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v SR, Úradu vlády SR, predseda a zástupcovia Košického samosprávneho kraja, riaditelia zariadení sociálnych služieb zo štyroch samosprávnych krajov a partnerských organizácií z Uherského Hradišťa a Uherského Brodu.
 
DOMKO-DSS Košice poskytuje sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením z Košického samosprávneho kraja. Vďaka realizovanému projektu bol zrekonštruovaný starý objekt. Kompletnou prestavbou, zateplením, výmenou okien, rekonštrukciou rozvodov sa podarilo znížiť ekonomické náklady na réžiu zariadenia. Nadstavbou nového poschodia sa vytvorili podmienky pre  poskytovanie novej sociálnej služby, ktorou je týždenný pobyt pre 10 prijímateľov. Rekonštrukciou vznikli nové priestory na činnosti a terapie pre 60 prijímateľov sociálnej služby v ambulantnej forme. Arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, dramatoterapia, ergoterapia, keramika, rehabilitačné a športové vyžitie a iné terapie a aktivity skvalitňujú a pomáhajú klientom pri rozvíjaní osobnosti, zvyšujú u nich pocit sebadôvery a pocit upokojenia, čo v konečnom dôsledku pomáha aj pri ich sociálnom začleňovaní sa do spoločnosti. 
 
Inštaláciou výťahu sa zjednodušil pohyb imobilným klientom v zariadení. Revitalizáciou vonkajších priestorov areálu vznikla športovo-rekreačná a oddychová zóna s ihriskom s umelým trávnatým povrchom či petangovým ihriskom. Altánok zariadený novým nábytkom slúži k činnostiam, terapiám a oddychu. Drevené kladiny slúžia na zlepšenie koordinácie pohybu a rovnováhy. Prístavbou nového krídla, ktorú dofinancoval Košický samosprávny kraj v sume takmer 400.000 eur,  vznikli priestory pre zriadenie kuchyne. Spoločenská miestnosť je ideálna pre  organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií a aktivít. Boli tiež vytvorené podmienky na uskladnenie potravín, vybudovali sa dve garáže a miestnosti pre administratívnych pracovníkov, miestnosť pre snoezellen a prezliekareň pre prijímateľov.
 
Všetky nové priestory boli zariadené novým nábytkom spĺňajúcim normy a štandardy, boli vybudované IT siete a zakúpená nová audio a video technika. Súčasťou projektu bolo aj zvýšenie odbornosti zamestnancov zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja.
 
Kontakt pre médiá:  Martin Vatra, riaditeľ DOMKO-DSS, +421 911 929 050
 
Úrad vlády SR – www.vlada.gov.sk
DOMKO-Domov sociálnych služieb – www.dsskepm.sk
20802