Fond vzájomnej pomoci. Číslo účtu IBAN SK46 8180 0000 0070 0018 5158