Dotazník — Proexportné nástroje

Anketa je výstupom Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 (ďalej „PS pre stratégiu VEV“), ktorá bola schválená na porade vedenia MH SR dňa 11. februára 2016 a následne bola predložená ako informatívny materiál na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícii dňa 17. februára 2016.
 
Anketa prebieha prostredníctvom online dotazníka, ktorého vyplnenie trvá len cca 5 minút. Uzávierka ankety je dňa 10. apríla 2016. Získané odpovede budú následne vyhodnotené a spracované.

Online dodatzník nájdete na adrese: http://www.sario.sk/sk/dotaznik-proexportne-nastroje

Tlačená verzia dotazníka je priložená vo formáte RTF. Vyplnený dotazník pošlite na adresu:

Úrad vlady SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Odbor štrukturálnych fondov
20279