Doterajšie úspechy slovenskej ekonomiky predstavovali nízko visacie ovocie – konštatuje prvá správa o produktivite

28.04.2020

Na to, aby sme dosiahli aj na ovocie na vyššie položených konároch, potrebujeme ambiciózne zmeny a reformy – aj to je cieľom  Správy o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, s ktorou sa dnes oboznámila vláda SR. Dokument obsahuje bilanciu produktivity v Slovenskej republike za uplynulé obdobia v mnohých oblastiach hospodárstva SR, ako aj identifikáciu viacerých opatrení, ktorých účelom je podporiť rast produktivity slovenskej ekonomiky a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, čo môže byť užitočné najmä v období štartovania ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu.  Prvú správu vypracoval Inštitút pre stratégie a analýzy ÚV SR na základe pokynov a pripomienok Národnej rady pre produktivitu, ktorá Správu následne schválila.
 
Jan Fidrmuc, externý spolupracovník ISA Úradu vlády SR a profesor Brunel University London vidí pridanú hodnotu správy najmä v identifikácii tých oblastí, kde má produktivita najväčší potenciál:  „Slovensko sa doteraz ekonomicky profilovalo predovšetkým ako montážna dielňa pre zahraničných producentov, predovšetkým automobilky. Táto stratégia bola zatiaľ mimoriadne úspešná, ale nedávne spomalenie rastu produktivity ukazuje, že nie je dlhodobo udržateľná. Správa identifikuje oblasti, v ktorých má slovenská ekonomika potenciál na zvýšenie produktivity do budúcnosti, a tiež navrhuje opatrenia, ako tieto zlepšenia docieliť.“
 
Člen Národnej rady pre produktivitu Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS k správe uvádza: „Rada privítala hĺbkovú analýzu v správe a na jej základe dáva 10 veľmi konkrétnych odporúčaní na zvýšenie našej produktivity – a teda v konečnom dôsledku aj na zlepšenie našej životnej úrovne. V  nasledujúcej správe o konkurencieschopnosti by sme sa mali  (alebo chceli?) hlbšie analyticky zamerať na vybrané otázky – a postupne budovať modelový aparát na hodnotenie vplyvu našich hospodárskych politík na konkurencieschopnosť a produktivitu.“
 
Kompletná správa je zverejnená na: 
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7813_spra%CC%81va-o-produktivite-a-konkurencieschopnosti-slovenska-2019.pdf
 
O Národnej rade pre produktivitu:
 
Zriaďovateľom Rady je vedúci ÚV SR. Rada má vlastný štatút, na základe ktorého koná. Má 17 členov, z toho 11 s hlasovacím právom. Je to poradný orgán, ktorý by mal byť nezávislý a mal by pravidelne zverejňovať svoje odborné výstupy v oblasti konkurencieschopnosti a produktivity SK. Inštitút pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR má funkciu sekretariátu Rady, jeho riaditeľ je zároveň predseda Rady. Národná rada pre produktivitu SR sa skladá z predstaviteľov analytických jednotiek vybraných ministerstiev, ako i odborníkov z rôznych oblastí ekonomiky. Hlavným výstupom Rady je každoročná odborná a nezávislá Správa o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, ktorá je týmto slovenskej laickej aj odbornej verejnosti predložená. Viac informácií na: /data/files/7644_statut-nrp-sr.pdf .
 
 

 
27558