Druhá výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko

05.03.2015

BRATISLAVA (5. marec 2015)– Už druhýkrát sa slovenské stredné a vysoké školy môžu uchádzať o financie z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu SR na podporu medzinárodnej spolupráce s krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.
 
Druhá výzva na predkladanie projektových žiadostí na inštitucionálnu spoluprácu bola zverejnená 3. marca, projektové zámery môžu žiadatelia predkladať do 11. mája 2015. O príspevok sa môžu uchádzať stredné školy a vysoké školy so sídlom na Slovensku. Podmienkou udelenia grantu je minimálne jedna partnerská stredná resp. vysoká škola z Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, pričom žiadateľ môže mať partnerov aj zo Slovenska. Do projektu môžu byť zapojené aj partnerské organizácie z praxe, či už ako strediská vykonávania školskej praxe, ako miesto návštevy v rámci exkurzií, či v pozícii expertov. Výška príspevku na projekt strednej školy je 30 000 až 100 000 EUR, na projekt vysokej školy je 50 000 až 120 000 EUR. Grant je určený na pokrytie nákladov na aktivity žiadateľa, ako aj všetkých zúčastnených projektových partnerov. V rámci projektu sa vyžaduje 10%-ná finančná spoluúčasť na celkových schválených nákladoch na projekt. Na druhú výzvu boli alokované všetky disponibilné finančné prostriedky zo Štipendijného programu EHP Slovensko, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej repbliky, spolu v sume 946 314,88 EUR.
 
Cieľom výzvy na projekty inštitucionálnej spolupráce je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť vyvážené a inovatívne partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán.
 
V rámci projektových návrhov vysokých škôl budú uprednostnené projekty zamerané na zvýšenie kvality študijného programu, posilnenie praktického vzdelávania študentov a doktorandov v medzinárodnom prostredí, najmä s neakademickým sektorom a rozvoj interdisciplinárneho vzdelávania. Projekty stredných škôl by sa mali zameriavať najmä na získavanie zručností pre praktické využitie na trhu práce pre všetky sociálne skupiny, identifikovanie a prácu s talentami, ako aj zvýšenie kvality vzdelávania na škole. Projekty škôl umožnia získanie nových poznatkov a výmenu skúseností prostredníctvom mobilít študentov, učiteľov, doktorandov, výskumníkov, ako aj riadiacich a administratívnych pracovníkov.
 
Projekty schválené v druhej výzve sa budú môcť realizovať od septembra 2015 a musia byť ukončené do 31. augusta 2016.
 
V rámci prvej výzvy predložilo projekty 7 slovenských stredných škôl so 7 zahraničnými partnermi a 10 slovenských vysokých škôl s 12 zahraničnými partnermi. Najviac partnerov bolo z Nórska (15). Finančný príspevok získalo 5 stredných škôl, z toho 1 gymnázium a 4 stredné odborné školy a 4 vysoké školy z Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Z Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja neboli predložené žiadne projektové žiadosti. Podporené projekty získajú celkovo 767 260,26 EUR, z toho projekty stredných škôl 372 807,67 EUR a projekty vysokých škôl 394 452,95 EUR.Všetci schválení žiadatelia musia do financovania projektu vložiť vlastné finančné prostriedky vo výške 10 % z celkového rozpočtu.
 
 
 
Očakáva sa, že do rozbiehajúcich sa projektov sa postupne zapojí zo slovenskej strany viac ako 84 študentov, 10 doktorandov a 42 učiteľov a z partnerských organizácií v Nórsku a na Islande 72 študentov, 11 doktorandov a 34 učiteľov. Vytvorených by malo byť viac ako 50 nových učebných metód a pomôcok. Tematicky sa projekty vysokých škôl zameriavajú na didaktiku matematiky, biofyziku a kryptografiu.
 
 
Bližšie informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko záujemcom poskytnú:
PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n. o., programová manažérka
Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu
Ing. Simona Želinská, finančná manažérka projektov
tel.: 02/5930 4711, 02/5930 4756
e-mail: spehp@saia.sk
 
Ďalšie informácie sú zverejnené na webových stránkach
www.spehp.saia.sk  – informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko a on-line podávanie žiadostí
www.eeagrants.sk  – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch na Slovensku
www.eeagrants.org – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch
17225