Ešte dva mesiace na predkladanie žiadostí o projekty na obnovu národných kultúrnych pamiatok

17.02.2014

Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci grantov EHP vyhlásil  31. januára 2014 výzvy CLT01 a CLT02 na predkladanie žiadostí o projekt pre program Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Výzva CLT1 je financovaná z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 vo výške 2 948 942 a CLT2 je financovaná vo výške 2 948 943 eur. Spolufinancovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.

 Výška požadovaného projektového grantu nesmie byť nižšia ako 250 000 eur a vyššia ako 1 000 000 eur. Maximálna grantová miera je 90 % celkových oprávnených výdavkov prijímateľa a partnera, ktorým je mimovládna organizácia  a 85 % v prípade, ak prijímateľom alebo partnerom je verejná alebo iná súkromná inštitúcia. Desať, resp. pätnásť percent  z celkových oprávnených výdavkov bude financovaných z vlastných zdrojov prijímateľa.
 
Výzvy sú  určené len pre tie hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, verejné alebo súkromné, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnické osoby v SR. Žiadosť o projekt je potrebné predložiť do 15.4.2014. Žiadosť je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.  Jednotlivé projekty budú hodnotiť dvaja  odborníci, ktorí sú nezávislí od správcu programu. Výberový proces by mal byť ukončený do 4 mesiacov od uzatvorenia výzvy.
 
Program, na projekty ktorého boli výzvy zverejnené,  prispeje k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a jeho zachovaniu pre budúce generácie, k jeho sprístupneniu verejnosti, k zintenzívneniu kultúrneho dialógu a posilneniu európskej identity pochopením kultúrnej rozmanitosti. Jedným z hlavných cieľov programu je podpora kultúrneho turizmu na Slovensku.
 
Všetky potrebné informácie nájdete na:
      www.eeagrants.sk
      www.norwaygrants.sk
     www.eeagrants.sk/kulturne-dedicstvo/ 
Úrad vlády SR
 

14364