Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Európska iniciatíva občanov

chop sa iniciativy

Informácie o EIO na medzinárodnej úrovni:

Iniciatívy občanov sú nástroje dostupné občanom vo väčšine členských štátov, či už na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, no z hľadiska rozsahu a postupov sú veľmi odlišné. Koncept občianstva Európskej únie (ďalej len „“), od ktorého je EIO odvodená, má dlhú históriu. Právo občanov predložiť iniciatívu je dnes súčasťou hlavy II Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Článok 11 ods. 4 tejto zmluvy určil základný rámec pre toto právo a článok 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva o FEÚ“) stanovil všeobecné zásady osobitného nariadenia, ktorým sa definovali konkrétne postupy a podrobné podmienky. Išlo o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011zo dňa 16. 02. 2011 o iniciatíve  občanov (ďalej  len  „nariadenie EÚ č. 211/2011“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 04. 2011.
 
Nakoľko členské štáty potrebovali vykonať viacero technických úprav s cieľom vytvoriť racionálny proces overovania, nariadenie o európskej iniciatíve občanov sa začalo uplatňovať až o rok neskôr. Do 01. 04. 2015 a potom každé tri roky k tomuto dátumu bola Európska komisia (ďalej len „EK“) povinná predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia s cieľom jeho možnej revízie. Na základe pripomienok k fungovaniu predmetného mechanizmu a opakovaných požiadaviek na reformu nariadenia EÚ č. 211/2011 s cieľom zjednodušiť a zefektívniť v ňom uvedené postupy, bol predložený legislatívny návrh na jeho revíziu. Na základe medziinštitucionálnych rokovaní bolo v danej veci pripravené a vydané Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 788/2019zo dňa 17. 04. 2019 o európskej iniciatíve občanov (ďalej len „nariadenie EÚ č. 2019/788“).
 
Nové nariadenie o EIO, ktorým sa zruší nariadenie EÚ č. 211/2011, je účinné odb 01. 01. 2020. Právo predložiť takúto iniciatívu občanov je z viacerých podstatných hľadísk odlišné od práva podať petíciu, pretože:
-    petície môžu predložiť občania EÚ, ako aj fyzické alebo právnické osoby s bydliskom v EÚ. Musia sa v nich riešiť otázky, ktoré patria do pôsobnosti EÚ a ktoré sa predkladateľa petície priamo týkajú. Petície sa adresujú Európskemu parlamentu (ďalej len „EP“) ako inštitúcii priamo zastupujúcej občanov na úrovni EÚ;
-    EIO je priamou požiadavkou na konkrétny právny nástroj EÚ a na to, aby mohla byť relevantná, sa musí riadiť osobitnými pravidlami. Navyše je adresovaná EK, ktorá je jedinou inštitúciou, ktorá má právo predkladať legislatívne návrhy. V tomto zmysle sa EIO podobá na právo iniciatívy EP (čl. 225 Zmluvy o FEÚ) a Európskej Rady (čl. 241 Zmluvy o FEÚ).
 
Charakter, určenie, podmienky, postupy a pravidlá realizácie a vyhodnotenia EIO:
EIO sa môže týkať akejkoľvek oblasti, v ktorej má EK právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia.
 
Na to, aby sa mohla táto iniciatíva občanov začať, musí byť vytvorený tzv. občiansky výbor zložený aspoň zo 7 občanov EÚ s pobytom v najmenej siedmych jej členských štátoch. Členovia organizačného výboru musia byť občanmi EÚ minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať do EP, pričom pre Slovenskú republiku (ďalej len „SR“) platí vek od 18 rokov. Právnické osoby nemôžu EIO organizovať, môžu ich však propagovať alebo podporovať, ak postupujú transparentne.
 
Organizátori EIO musia svoju iniciatívu zaregistrovať na stanovenej webovej lokalite skôr, ako začnú od občanov zbierať vyhlásenia o podpore. Vyhlásenia o podpore môžu zbierať počas jedného roka od registrácie iniciatívy. EIO môžu podporiť všetci občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do EP. Na to, aby podporili určitú iniciatívu, musia vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravia organizátori iniciatívy. Formulár môže mať listinnú alebo elektronickú formu. V prípade elektronickej formy môžu organizátori EIOod 01. 01. 2020:
- využívať bezplatne centrálny online systém EK na zber vyhlásení;
- alebo v zmysle vykonávacieho  nariadenia  EK č. 2019/1799 zo dňa 22. 10. 2019, ktorým sa  stanovujú technické špecifikácie pre  individuálne online systémy pre zber  vyhlásení podľa nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/788 o európskej iniciatíve  občanov, dať na vlastné náklady  vyhotoviť a podľa určených postupov osvedčiť vlastný online systém na zber vyhlásení.
 
Na úspešné presadenie iniciatívy je nutné nazbierať aspoň 1 milión podpisov zo siedmych rôznych členských štátov EÚ. Počet podpisov potrebných za jednotlivé členské krajiny EÚ sa pohybuje rôzne, od 3750 pre Maltu do 74 250 pre Nemecko. Pre Slovensko je stanovený počet 9750 podpisov.
 
Za kontrolu platnosti podpisov, resp. za overenie ich správnosti v EIO sú zodpovedné jednotlivé členské štáty EÚ. Tie zároveň rozhodnú, aké údaje budú musieť byť uvedené pri každom podpise (napr. číslo občianskeho preukazu každého signatára, dátum jeho narodenia, prípadne adresa), pričom pre SR je stanovené, že sa uvádza meno, dátum narodenia, adresa, štátna príslušnosť.
 
Ak sa iniciatíve občanov v stanovenej lehote podarí od stanoveného počtu členských štátov vyzbierať jeden milión vyhlásení o podpore, EK iniciatívu starostlivo posúdi. V priebehu 3 mesiacov po doručení iniciatívy:
-       sa zástupcovia EK stretnú s organizátormi EIO, ktorí budú mať príležitosť na vysvetlenie otázok, ktoré sú predmetom ich iniciatívy;
-       organizátori EIO budú mať možnosť predstaviť svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutoční v EP;
-       EK prijme oficiálne stanovisko, v ktorom uvedie, aké opatrenie má v úmysle prijať v reakcii na EIO a odôvodnenie svojho konania, či prípadného nekonania.
 
Toto stanovisko, ktoré bude mať podobu oznámenia, formálne schvaľuje kolégium komisárov a uverejňuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ. EK nemá povinnosť navrhnúť na základe EIO právny akt. Ak sa EK rozhodne prijať legislatívny návrh, začne sa riadny legislatívny postup: EK návrh predloží legislatívnym orgánom vo všeobecnosti EP a Rada EÚ alebo v niektorých prípadoch len  Rada EÚ. Aby sa z návrhu stal platný právny predpis, musia ho legislatívne orgány prerokovať a schváliť.
 
Konkrétne pravidlá a postupy platné pre európsku iniciatívu občanov sú stanovené v nariadení EÚ č. 211/2011, resp. od 01. 01. 2020 v nariadení EÚ č. 788/2019.
 
Informácie o EIO na národnej úrovni:
V podmienkach SR bolo nariadenie EÚ č. 211/2011 implementované zákonom č.275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 275/2006 Z. z.“)  a to konkrétne v § 9b označenom ako „Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov“, prezentovanom v novele citovaného zákona pod č. 289/2012 Z. z. Úlohy podľa citovaného ustanovenia zákona plnilo Ministerstvo financií SR s výnimkou úloh v oblasti procesu overovania platných vyhlásení občanov SR, ktoré doposiaľ plní odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). Po vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) bolo plnenie úloh stanovených v danej veci pre MF SR uložené uvedenému úradu.
 
Zákon č. 275/2006 Z. z. bol ku dňu 30. 04. 2019 zrušený zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z.“), ktorého predkladateľom bol ÚPVII. V zmysle čl. II uvedeného zákona bola  problematika EIO z tohto zákona vyňatá a následne zapracovaná do ustanovení § 6b až 6e a § 9c zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“). Povinnosti, vyplývajúce  z týchto ustanovení, plní Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) a MV SR.
 
Medzi najdôležitejšie povinnosti v oblasti EOI, vyplývajúce z uvedených ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. patria tieto:
-    vybavovanie žiadostí o posúdenie elektronického systému zberu a vydávanie osvedčení
o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s uvedeným osobitným predpisom- plní ÚV SR;
-  zabezpečenie posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v zmysle osobitného predpisu a plnenie ďalších s tým súvisiacich úloh - plní ÚV SR;
-   konanie o ukladaní pokút pri neplnení si povinností subjektmi podľa tohto zákona - plní ÚV SR;
- overovanie súladu vyhlásení o podpore, podpísaných jeho štátnymi príslušníkmi s ustanoveniami osobitného predpisu a vydávanie osvedčení skupine organizátorov EOI - plní MV SR;
 
V dobe nadobudnutia účinnosti zákona č. 95/2019 Z. z. a novely zákona č. 85/1990 Zb. nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ č. 788/2019, ktoré s účinnosťou od 01. 01. 2020 ruší nariadenie EÚ č. 211/2011. V zmysle nových povinností, ktoré pre členské štáty EÚ vyplývajú z nariadenie EÚ č. 788/2019, ÚV SR okrem iného od 01. 01. 2020 zriaďuje kontaktné miesta na poskytovanie bezplatných informácií a pomoci skupinám organizátorov v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, pričom povinnosti v tejto veci bude plniťodbor petícií, sťažností a ostatných podaní sekcie kontroly tohto úradu. Kontakt na uvedené kontaktné miesto: ÚV SR,sekcia kontroly, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika, kontaktná e-mailová adresa eci@vlada.gov.sk.
 
Problematika EIO je podrobne prezentovaná aj na domovskej stránke EIO, (https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/sitemap), V jednotlivých lokalitách tejto stránky sa nachádzajú podrobné informácie o aktuálne prebiehajúcich iniciatívach a ich úspešnosti, o aktuálnych nariadeniach EÚ, o podmienkach a spôsoboch organizovania a realizácie iniciatív v oblasti EIO, o základných faktoch o EIO, o postupnosti krokov pri príprave, organizovaní a podpore iniciatív, o príprave a organizovaní komunikačnej kampane k EIO, o právnom rámci EIO, o vysvetlení najčastejších otázok k problematike EIO a o množstve ďalších užitočných odkazov k predmetnej problematike. Tieto informácie ešte nie sú v plnom rozsahu aktualizované pre podmienky ustanovení nariadenia EÚ č. 788/2019,pre organizátorov EIO však poskytujú dostatočný informačný základ pre ich rozhodovanie v danej veci.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 788/2019 o európskej iniciatíve občanov platí povinnosť umožniť na portáli Európskej komisie v centrálnom systéme zberu podporu občianskych iniciatív prostredníctvom notifikovaných prostriedkov elektronickej identifikácie jednotlivých členských štátov. V prípade použitia slovenského preukazu s čipom je prínosom, že občan nemusí manuálne vypĺňať väčšie množstvo osobných údajov. 

NÁVOD: Ako podporiť európsku občiansku iniciatívu so slovenským dokladom s čipom.

Výzva na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu individuálneho online systému na zber vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ s požiadavkami  ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Dokument k výzve: Súhlas so spracovaním osobných údajov ,Čestné vyhlásenie

Legislatívne dokumenty upravujúce problematiku Európskej iniciatívy  občanov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo dňa 16. februára 2011 o iniciatíve  občanov
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/788  zo dňa 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov

Vykonávacie nariadenie Komisie 2019/1799 zo dňa 22. októbra 2019, ktorým sa  stanovujú technické špecifikácie pre  individuálne online systémy pre zber  vyhlásení podľa nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/788 o európskej iniciatíve  občanov

 
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
27202