Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti - EUCPN

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie
na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola  zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z  30. novembra 2009.
Internetová stránka Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti, predstavuje prácu EUCPN a poskytuje zdroj informácií o prevencii kriminality a o aktivitách, ktoré pomáhajú nielen členom siete, ale aj všetkým pracovníkom prevencie pri hľadaní najlepších riešení  pre predchádzanie a znižovanie kriminality.

 
Hlavné ciele EUCPN sú:

  • určenie osvedčených  postupov v oblasti prevencie kriminality a výmena  získaných vedomostí a skúseností medzi  členskými štátmi
  • zhromažďovať a vyhodnocovať  informácie o aktivitách v prevencii kriminality
  • zlepšovať výmenu myšlienok a informácií v sieti
  • rozvíjať kontakty a uľahčiť spoluprácu  medzi členskými štátmi
  • prispievať k rozvoju lokálnych a národných stratégií v oblasti prevencie kriminality
  • podporovať aktivity prevencie kriminality organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií.
 
Sieť dosahuje tieto ciele realizáciou schválenej Viacročnej stratégie EUCPN a schváleného pracovného programu, ktorý pozostáva z projektov alebo aktivít vzťahujúcich sa
na špecifické oblasti prevencie kriminality.
 

 
Výskum

Jedným z hlavných cieľov  prevencie kriminality je zhromažďovať informácie  a podporovať výskum  založený na poznatkoch  a aktivitách, ktoré sa zameriavajú na prevenciu kriminality a pomáhajú pri budovaní národných stratégií prevencie kriminality. Je preto nevyhnutné identifikovať  osvedčené postupy v oblasti prevencie kriminality a vzájomne si vymieňať poznatky a skúsenosti získané z členských štátov, ako aj sústreďovať a vyhodnocovať informácie o prevencii trestnej činnosti. 
Vytvára sa tak platforma, ktorá umožňuje prístup k vedeckým poznatkom zameraným na príslušný odbor prevencie kriminality. Obsahuje systematické prehľady o účinkoch opatrení prevencie kriminality, detaily o prebiehajúcich výskumných projektoch a medzinárodné zdroje zamerané na  odkazy  článkov, výňatky z vedeckých časopisov alebo odkazy na celé texty popredných vedcov či odborníkov z praxe.


Štruktúra EUCPN

Sieť pozostáva z Rady národných zástupcov a výkonného výboru. Fungovanie EUCPN zabezpečuje sekretariát zložený z tajomníka, administratívneho pracovníka, pracovníka výskumu a tímu, ktorý prevádzkuje internetovú stránku. Pozícia predsedu Rady rotuje a 
každý polrok zastáva ju vždy zástupca predsedníckej krajiny Európskej únie.
EUCPN

Rada  

Rada EUCPN pozostáva z výkonného výboru, hlasujúcich členov a nehlasujúcich pozorovateľov. Rada sa stretáva v priemere štyrikrát ročne. Hlasujúci členovia rady  zodpovedajú za rozhodovanie.
  • Výkonný výbor zodpovedá za rozvoj strategického prístupu siete   s ohľadom
  • na celú radu a za vývoj a vypracovanie pracovného programu EUCPN. Pozostáva          z ôsmich členov  - zástupcu predchádzajúceho predsedníctva, súčasného predsedníctva, z ďalších piatich nasledujúcich predsedníctiev a zástupcu Komisie.
  • Každý členský štát zabezpečí hlasujúcich členov v rade prostredníctvom prítomnosti národných  zástupcov alebo ich náhradníkov. Každý členský štát má jeden hlas a rozhodovanie sa vykonáva na základe väčšiny, ako je stanovené v článku 11 rokovacieho poriadku EUCPN.
  • Pozorovatelia sa môžu zúčastňovať na práci rady EUCPN,  ale nemajú právo hlasovať. Na zasadanie rady sú pozývaní rozhodnutím členov rady.

Sekretariát

zabezpečuje Belgicko a poskytuje administratívnu, vedeckú a technickú podporu siete ako celku a taktiež špecifické služby pre predsedu a pre výkonný výbor.

 
SR a EUCPN

Slovenská republika je v EUCPN zastúpená od svojho vstupu do Európskej únie
od roku 2004. Kontaktným miestom v rámci EUCPN podľa § 5 zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  Rada  vlády  Slovenskej   republiky  pre  prevenciu   kriminality.
 V súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2009/902/SVV prostredníctvom národného zástupcu plní úlohy vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia, a to: zabezpečuje výmenu informácií, materiálov, skúseností, príkladov dobrej praxe, poznatkov o medzinárodnej legislatíve, vytvára a udržiava vlastnú internetovú stránku obsahujúcu správy a užitočné informácie, informuje o možnostiach financovania aktivít prevencie kriminality prostredníctvom projektov EÚ, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a informuje o výsledkoch zasadnutí EUCPN.
 
Viac na  http://www.eucpn.org
11351