Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty, regionálne orgány, miestne orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií.
 
 
Aktuality
Dňa 6. októbra 2011 zverejnila Európska komisia Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce  (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení.
 
Nariadenie je zverejnené na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
Kompromis predsedníctva:
Kompromisný text nariadenia z 25. 2. 2013 [PDF]
 
 
Tlačivá
- Návrh na zápis EZÚS do registra [RTF]
- Návrh na zmenu zapísaných údajov o EZÚS v registri [RTF]
- Návrh na výmaz zapísaného EZÚS z registra [RTF]
  
  
Legislatíva
- európska úprava (slovenská a anglická verzia):
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) [PDF]
REGULATION (EC) No 1082/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
 [PDF]
- národná úprava (slovenská a anglická verzia):
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov z 15. februára 2008 [PDF]
Act of 15 February 2008 on a European grouping of territorial cooperation and on the amendment of Act No 540/2001 Coll. on state statistics, as amended [PDF]
  
  
Kontakt
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Sídlo vicepremiéra a adresa na doručovanie:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: 02/ 20 92 80 02
webové sídlo: www.vicepremier.gov.sk
e-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk 11483