Euroúradníci sú spokojní so vzdelávaním Úradu vlády SR

24.07.2019

Až 20 tematicky rôznorodých školení ponúkol v prvom polroku 2019 Úrad vlády SR – odbor administratívnych kapacít EŠIF  (AK EŠIF) kolegom - euroúradníkom zo štátnej a verejnej správy.  Odbor bol na Úrade vlády SR  zriadený v roku 2016za účelom zabezpečiť  ich systematické a odborné vzdelávanie.
 
Cieľom vzdelávania AK EŠIF je prispieť k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti implementácie politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 - 2020 prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, aktualizácie kompetencií pracovníkov a správneho priradenia školiacich aktivít ku kľúčovým kompetenciám pre danú pracovnú pozíciu.
 
V prvom polroku 2019 bolo odborom vyškolených cca 1740 euroúradníkov, z ktorých 880 sa zapojilo aj do pravidelného dotazníkového prieskumu spokojnosti s organizáciou a používateľským prostredím vzdelávacej aktivity (= obsah vzdelávacej aktivity zrozumiteľnosť informácií, metódy a formy vzdelávania v jeho teoretickej a praktickej časti... a pod.), ako aj s úrovňou odbornosti školiteľa (= odbornosť, úroveň prezentačných zručností, udržanie si pozornosti a pohotovosť pri odpovediach na otázky). 
 
Jednotlivé otázky mohli účastníci vzdelávania hodnotiť ako v škole J  známkami 1 až 5, pričom 1 predstavovala najväčšiu spokojnosť a 5  najmenšiu.  Známkami 1 až 3 ohodnotilo spokojnosť s organizáciou či používateľským prostredím vzdelávacej aktivity, pričom  približne 99% účastníkov oznámkovalo svoj dojem zo vzdelávacej aktivity hodnotami 1 až 3:

Spokojnosť s organizáciou VA 1. polrok 2019
 
Približne 96% účastníkov školení vyjadrilo svoju spokojnosť s odbornosťou školiteľov, teda vo všetkých štyroch kritériách:

Úroveň odbornosti školiteľa 1. polrok 2019

Záujemcovia o školenia sa môžu hlásiť na informačnom portáli: https://cpv.vlada.gov.sk/a získavať ďalšie informácie na webovej stránke: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzdelavanie-ak-esif/) .

Odbor AK EŠIF na Úrade vlády SR od roku 2016 vyškolil spolu viac než 14 400  príslušných zamestnancov štátnej a verejnej správy.
26781