Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2019Názov prijímateľa: Úrad vlády SR
Sídlo prijímateľa: Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika                                               
Názov projektu: „Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2019“
Miesto realizácie projektu: „Bratislavský kraj“
Výška poskytnutého NFP: 67 000,00 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie činností Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OP IS)
spojených s riadením ukončovania OP IS v roku 2019 na optimálnej kvalitatívnej úrovni prostredníctvom financovania mzdových výdavkov oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR zapojených do riadenia činností spojených s ukončovaním OP IS, čím sa vytvorí základný predpoklad pre zabezpečenie dostatočných a kvalitných administratívnych kapacít a súčasne ich stabilizácia.

Hlavnou aktivitou je náležité mzdové zabezpečenie oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR plniacich kompetencie riadiaceho orgánu pre OPIS.

Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľným ukazovateľom je počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci.“

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
27872