Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu : „Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 574 854,00 €
 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na financovanie mzdových výdavkov Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) v oblasti výkonu svojich kompetencií za účelom naplnenia stanovených špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí OP TP 2014 – 2020. Zodpovednosti Inštitútu pre stratégie a analýzy sú popísané v Dodatku č.6 k Organizačnému poriadku ÚV SR. Jedna z hlavných funkcií ISA spočíva v zabezpečení analytických podkladov v rámci zefektívňovania čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Realizácia uvedených aktivít je podmienená kvalitou analytických kapacít, ako aj optimálnym a kvalitným fungovaním ISA, čoho podmienkou je zabezpečenie adekvátneho mzdového odmeňovania zamestnancov ISA.
23348