Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2021

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Názov projektu :Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2021
Miesto realizácie projektu : celé územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška  poskytnutého NFP:  120 000,- EUR
 

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť podporné činnosti potrebné pre efektívne a účinné riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014-2020, a to prostredníctvom financovania miezd, odmien a zákonných odvodov oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zabezpečujúcich tieto činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na Úrade vlády SR ako je odbor Národný úrad pre OLAF ( ONU OLAF) a útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu (OIP), v súvislosti s implementáciou EŠIF v PO 2014 -2020 a v súvislosti s prípravou programového obdobia 2021-2027. Projekt svojím zameraním nadväzuje na projekt s názvom " Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF do roku 2020 " , ktorého vecná realizácia bola ukončená v decembri 2020