Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Financovanie OP TP

Na operačný program Technická pomoc bolo vyčlenených 97 601 421 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) t. j. 0,86 % z celkovej alokácie na dva ciele (Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) a čiastka 17 223 780 EUR predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 15 %.

Vzhľadom na monocieľový charakter OP TP, pokrývajúci cieľ Konvergencia, a horizontálne aktivity operačného programu Technická pomoc, pokrývajúce celé územie SR, je pokrytie aktivít cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť zabezpečené prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Výška tohto pokrytia je určená na základe princípu pro rata, ktorý percentuálne stanovuje výšku účasti cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na celkovej alokácií finančných prostriedkov zo ŠF a KF pre SR.

<< Späť 11128