Friends of Cohesion“ High Level Meeting 20188 premiérov, 8 vysokých predstaviteľov krajín EÚ, dvaja eurokomisári a zástupca EIB sa zídu v Bratislave, hlavnou témou budú eurofondy a podpíšu aj spoločnú deklaráciu
 
 
Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa už zajtra, vo štvrtok 29. novembra 2018 v Bratislave zídu predsedovia vlád a vysokí predstavitelia členských krajín Európskej únie združených v skupine „Priatelia kohézie“ spolu so zástupcami Európskej komisie a Európskej investičnej banky. Stretnutie sa uskutočňuje tesne pred decembrovým summitom Európskej rady, na ktorom budú lídri hovoriť o novom viacročnom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027. O novom rozpočte, ktorého súčasťou je aj Kohézny fond a Spoločná poľnohospodárska politika, budú rokovať aj účastníci štvrtkového stretnutia.
 
Kohézna politika, teda vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi EÚ, je pre Slovensko kľúčovou prioritou. Prostriedky vložené do Kohézneho fondu umožňujú krajinám financovať veľké investičné projekty, ktoré priamo zlepšujú životy ich obyvateľov. Aby bol zachovaný dostatočný objem peňazí pre politiku súdržnosti aj naďalej, mali by krajiny v skupine „Priateľov kohézie“ postupovať spoločne. Silná spolupráca týchto krajín sa osvedčila už v minulosti pri vyjednávaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020. A práve spoločný postup je aj  hlavnou témou štvrtkového stretnutia. „Naša skupina musí byť v rámci EÚ viditeľnejšia, musíme prezentovať našu jednotu a vyslať tak jasný politický odkaz na podporu našich spoločných záujmov,“ uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
„Priatelia kohézie“ by mali v Bratislave prijať spoločnú deklaráciu k novému viacročnému finančnému rámcu, ktorej cieľom bude vyslať signál o odhodlaní tejto skupiny štátov podporovať ambiciózny rozpočet EÚ s dostatkom zdrojov na dve hlavné tradičné politiky, a to politiku súdržnosti a Spoločnú poľnohospodársku politiku, ako aj s primeranými zdrojmi na riešenie nových výziev, ako sú bezpečnosť, obrana, zmena klímy alebo migrácia.
 
Na stretnutí, ktoré sa uskutoční na Bratislavskom hrade, sa zúčastnia predsedovia vlád Česka, Estónska, Chorvátska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, vysokí predstavitelia Bulharska, Cypru, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Talianska, Portugalska a Grécka, ako aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, eurokomisár Gunter Oettigner a viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák.
 
Prvé stretnutie skupiny „Priateľov kohézie“ sa uskutočnilo v júni 2012 v Bukurešti, v októbri toho istého roku sa členovia skupiny zišli aj v Bratislave, po šiestich rokoch sa teda „Priatelia kohézie“ v Bratislave stretnú opäť.
 
 
Program stretnutia skupiny „Priatelia kohézie“
Bratislavský hrad
 
Na spravodajské monitorovanie podujatia je potrebná akreditácia.
 
10.00 h
baroková záhrada
fototermín 1:                        
príchody delegácií, privítanie predsedom vlády SR, family photo
 
10.45 h
zimná jazdiareň
fototermín 2:            
pracovné rokovanie - tour de table
 
10.55 h
zimná jazdiareň - balkón
príhovor predsedu vlády SR P. Pellegriniho
príhovor podpredsedu EK M. Šefčoviča
 
14.15 h
Rytierska sála
tlačová konferencia
 
--------------------------------------------------------------------------

8 Prime Ministers, 8 High Representatives of the EU members, two members of the European Commission and the Representative of the EIB will meet in Bratislava, the main topic will be EU funds, participants will sign the joint declaration
 
The Prime Ministers, the High Representatives of the EU members from „Friends of Cohesion“ group, the Representatives of the European Commission and the Representative of the European Investment Bank will meet in Bratislava on Thursday 29th November 2018 at the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic Peter Pellegrini. The meeting is held in the run-up to the December European Council with the 2021 – 2027 Multiannual Financial Framework as one of the topics. The 2021 – 2027 Multiannual Financial Framework will be the main topic of the Thursday´s meeting too.
 
The Cohesion Policy which aims to reduce economic and social disparities is the key priority for the Slovak Republic. The money alocated in the Cohesion fund allows to finance big investments with the positive impact to our citizens. To maintain a sufficient amount of money for Cohesion Policy, the countries in the "Friends of Cohesion" group should proceed together. Strong coordination and cooperation among countries of the Friends of Cohesion group proved to be very useful during negotiations on the 2014 – 2020 Multiannual Financial Framework. And the common approach is also the main topic of the Thursday´s meeting. „Our group must be more visible within EU, we must present that we are united and must send a clear political message in suport of our common interests,“ said the Slovak Prime Minister Peter Pellegrini.
 
The „Friends of Cohesion“ are ready to adopt the Join Declaration with the message that they support an ambitious and balanced EU budget, which will allow to keep strong traditional policies as well as to have enough resources to finance new challenges as security and defence, climate change or migration.
 
The meeting at the Bratislava Castle will be attended by the prime ministers of Czech Republic, Estonia, Croatia, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, high representatives of Bulgaria, Cyprus, Latvia, Lithuania, Romania, Italy, Portugal and Greece as well as Vice-President of the European Commission Maroš Šefčovič, the Commissioner Gunter Oettinger and the Vice-President of the European Investment Bank Vazil Hudák.
 
The first meeting of the „Friends of Cohesion“ group took place in Bucharest in July 2012, in October 2012 the members of the Group met in Bratislava. After six years the „Friends of Cohesion“ will meet in Bratislava again.

Programme
Bratislava Castle

The media coverage of the meeting is subject to accreditation.
 
10.00 h
Baroque garden
photo opportunity 1:          
arrivals of the delegations, welcome by the prime minister, family photo
 
10.45 h
Winter Riding School
photo opportunity 2:                     
working session - tour de table
 
10.55 h
Winter Riding School - balcony
opening speeches of the prime minister of the Slovak Republic P. Pellegrini and the Vice-President of the European Commission M. Šefčovič
 
14.15 h
Knight Hall
press conference


Akreditácia ukončená / Accreditation closed
25793

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2018