Fond vzájomnej pomoci – finančná pomoc
Zmiernenie humanitárnej krízy spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Dňom 1. februára 2024 sa zrušil Fond vzájomnej pomoci v súlade s ustanovením § 40 av) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.


Ako prispieť?

Prispieť je možné na transparentný účet:
SK46 8180 0000 0070 0018 5158


Transparentný účet - www.statnapokladnica.sk

Information for foreign payments

Kto môže žiadať o finančnú pomoc?

O finančnú pomoc môžu žiadať: obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Ako žiadať o pomoc?

Čo bude nasledovať keď odošlem elektronický formulár žiadosti o finančnú pomoc?

  • Úrad vlády SR zaregistruje Vašu žiadosť o finančnú pomoc.
  • V prípade potreby Vás osloví zamestnanec Uradu vlády SR na doplnenie informácii, alebo zaslanie potrebných dokumentov.
  • V prípade, že spĺňate podmienky podľa štatútu, Vaša žiadosť sa schváli.
  • Úrad vlády SR s Vami uzatvorí Zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci.
  • Úrad vlády Vám vyplatí finančné prostriedky z transparentného účtu Fond vzájomnej pomoci.

Kontakty

Vaše otázky adresujte prosím na fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 31.07.2023