Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Fond vzájomnej pomoci – finančná pomoc
Zmiernenie humanitárnej krízy spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Dňom 1. februára 2024 sa zrušil Fond vzájomnej pomoci v súlade s ustanovením § 40 av) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.


Ako prispieť?

Prispieť je možné na transparentný účet:
SK46 8180 0000 0070 0018 5158


Transparentný účet - www.statnapokladnica.sk

Information for foreign payments

Kto môže žiadať o finančnú pomoc?

O finančnú pomoc môžu žiadať: obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Ako žiadať o pomoc?

Čo bude nasledovať keď odošlem elektronický formulár žiadosti o finančnú pomoc?

Kontakty

Vaše otázky adresujte prosím na fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 31.07.2023