Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke

15.11.2018

Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2016-2021,“ povedal na dnešnej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2016 – 2021 Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov.  Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami.
 
Memorandá o porozumenímedzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Podpisom memoránd  bola odštartovaná aj príprava ôsmich programov podporených v tomto programovom období, ako aj programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Na dnešnej konferencii došlo tiež k podpisu dvoch programových dohôd pre programy, v ktorých vystupuje Úrad vlády SR ako ich správca, teda inštitúcia zodpovedná za implementáciu jednotlivých programov. Ide o tieto programy: 
 
1.     Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP
2.     Domáce a rodovo podmienené násilie(9 mil. eur)– implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Programové dohody podpísali: za oba finančné mechanizmy, tzn.  za Nórsko, Island a Lichtenštajnsko J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: “Po podpise dohôd pristúpi správca týchto programov, ktorým je Úrad vlády SR, k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladáme, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019.“
 
Súčasťou otváracej konferencie bolo okrem aktuálnych informácií od správcov jednotlivých programov aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan nového programového obdobia, ktorá bola zrealizovaná na fb stránke „Granty EHP a Nórska na Slovensku“.
 
Informácie týkajúce sa nového programového obdobia čerpania Grantov EHP a Nórska sú zverejnené na webových sídlach:  www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk
 

Programové obdobie 2009-2014 v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky – 80 miliónov eur. Implementácia priniesla viac ako 200 úspešných projektov.
-        V rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha (implementoval ÚV SR) vzniklo minimálne 17 „zelených“ a „modrých“ opatrení v Bratislave a vo Zvolene, bolo podporených 61 projektov tzv. modrých škôl či 3 veľké protipovodňové projekty.
-        Program SK07 Zelené inovácie v priemysle (implementoval ÚV SR) priniesol 4 nové logistické centrá na výrobu bioenergie, bolo podporených 11 výrobcov za účelom zvýšenia produkcie poľnohospodárskej biomasy či vyvinutých/implementovaných 13 nových environmentálnych technológii.
-        Z programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (implementoval ÚV SR) možno spomenúť minimálne 20 obnovených pamiatok, 210 vykonaných pamiatkových kontrol (Pro Monumenta) či 24 vzniknutých bilaterálnych partnerstiev.
-        Program SK08 Cezhraničná spolupráca  (implementoval ÚV SR) priniesol vznik takmer 180 partnerstiev medzi inštitúciami v SR, Ukrajine či Nórsku, bolo zmodernizovaných a renovovaných viac ako 5 000 m2 oblastí okolo štátnej hranice s Ukrajinou a viac ako 30 000 účastníkov participovalo na cezhraničných podujatiach.
-        Nemenej významné výsledky zaznamenal program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie  (implementoval ÚV SR), kde bolo vytvorených minimálne 80 nových rodinných miest,  uskutočnilo sa viac ako 5 300 konzultácií s obeťami násilia a bolo vyškolených takmer 700 profesionálov v tejto oblasti.
-        V rámci programu SK04 Sociálna inklúzia  (implementoval ÚV SR) bol vytvorený akreditovaný študijný program inovatívneho vzdelávania, ktorý absolvovalo 45 pedagógov a program podporil 17 základných a stredných škôl s vlastnými inkluzívnymi aktivitami.
-        Významné výsledky zaznamenal aj SK06 Štipendijný program EHP (implementovala SAIA, n. o.), v rámci ktorého bolo zrealizovaných 55 podujatí stredných a vysokých škôl na Slovensku a v donorských štátoch, vzniklo 63 nových učebných pomôcok a metód a 824 účastníkov sa zúčastnilo na mobilite v partnerskej krajine.
-        Implementácia tiež priniesla 53 rôznych bilaterálnych aktivít podporených v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni (implementoval ÚV SR).
 
Podrobnejšie informácie o implementácii programového obdobia 2009-2014 sú sumarizované aj v brožúre zverejnenej na: https://www.eeagrants.sk/1664-sk/brozura-grantov-ehp-a-norska-2009-2014/.
 
Programové obdobie 2016-2021  v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky  – 113 mil. eur
-        Implementácia štyroch programov bola zverená Úradu vlády SR v pozícii správcu programu. Ide o programy:
PROGRAM: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť(8,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) – implementácia v rámci NFM,
PROGRAM: Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) – implementácia v rámci NFM.
 
-        Ďalšie tri programy a fond sú implementované inými inštitúciami ako Úrad vlády SR. Ide konkrétne o:
 
PROGRAM: Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) – Správca programu: Výskumná agentúra (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
PROGRAM: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) – Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
FOND pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) – Správca fondu: Konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie,
PROGRAM: Sociálny dialóg a dôstojná práca(582 tis. eur) – Správca programu: Innovation Norway.
 
 
 
25777