Hodnotenie a štúdie OP TPNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Hodnotenie a štúdie OP TP
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011Z584
Výška  poskytnutého NFP: 242 582, 40  €
  

Stručný popis projektu

Hodnotenie ako dôležitý článok procesu riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov je Úrad vlády ako Riadiaci orgán OP TP povinný zrealizovať v zmysle Plánu hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, vytvoreného v súlade s čl. 56 a čl. 114 všeobecného nariadenia 1303/2013 každoročne.

Priebežné hodnotenie sa vykonáva ako hodnotenie zamerané na implementáciu, hodnotenie relevantnosti, efektívnosti a účinnosti operačného programu za stanovené časové obdobie. Hlavným cieľom je posúdenie procesov riadenia, implementácie a realizácie, analýza ktorých vedie k optimalizácii stanovených podmienok za účelom podpory zefektívnenia priebehu implementácie s predložením relevantných riešení adekvátnymi opatreniami.

Hodnotenia OP TP predstavujú prostriedok optimálneho riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov so zameraním na zintenzívnenie kvality, účinnosti dosahovania cieľov a efektívne využívanie finančných prostriedkov z EŠIF.

Výsledkom budú nasledovné hodnotenia:
  • Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie  za rok 2018 - "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2018"
  • Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2019 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2019"
  • Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2020 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2020" 
Uvedené Hodnotenia poskytnú aktuálny náhľad na skutočný stav fungovania implementačného systému so zameraním na zistenie nedostatkov a ich predchádzaniu v ďalšej fáze implementačného procesu.
27826