Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)


 

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 6 432 604,15 €
Obdobie realizácie projektu: október 2015 – marec 2021
Kód projektu: 314011J794
Zmluva: CRZ

Ministerstvo financií SR realizáciou národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) zavádza nové nástroje na zvyšovanie hodnoty za peniaze vo verejnej správe. Cieľom projektu je merať hodnotu za peniaze v oblastiach výdavkových programov, investícii, prevádzky a regulácie štátu. Druhým, nemenej významným zámerom je posilniť analytické kapacity verejného sektora. Posilnenie analytických kapacít štátnej a verejnej správy je nevyhnutným predpokladom lepšieho rozhodovania, na základe objektívnych analýz s uvedením najpravdepodobnejších dôsledkov jednotlivých rozhodnutí.

Revízia výdavkov je jedným z nástrojov zvyšovania hodnoty za peniaze. V kontexte tvorby rozpočtu verejnej správy hodnotí súčasné verejné výdavky, hlavne ich dopad a efektívnosť, či už je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ochrana pred nebezpečnými výrobkami. Efektivitu dosahovania stanovených cieľov posudzuje revízia na základe porovnania vstupov (nákladov), výstupov a výsledkov, kde to je možné, aj v medzinárodnom porovnaní. Výsledky revízie môžu navrhovať úsporu verejných financií, lepšie verejné služby (lepšie výsledky) alebo presun výdavkov do prioritných oblastí (alokačná efektívnosť) s útlmom financovania inde. Možná je aj ich kombinácia („urobiť viac za menej“), prípadne odlišné ciele v rôznych sektoroch, napríklad zameranie na lepšie výsledky v školstve a na nižšie výdavky v ostatných sektoroch. Oproti bežnému rozpočtovému procesu ponúka revízia hlbšiu diskusiu než len o zmenách oproti doterajšej úrovni finančných zdrojov.

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov v navrhovanej podobe sa doteraz v SR nevykonávalo. V rámci Európskej únie (EÚ) majú s revíziou výdavkov alebo ich obdobou skúsenosti najmä Veľká Británia, Holandsko, Dánsko, Švédsko a Francúzsko. V súvislosti s finančnou krízou a zvýšeným tlakom na konsolidáciu rozpočtu a zníženie verejného dlhu narástol význam tohto procesu. Metódu zaviedlo Írsko a v súčasnosti Slovinsko, Poľsko a ďalšie krajiny.

Pre zabezpečenie nestrannosti a transparentnosti aktivít projektu bol vytvorený poradný orgánom projektu: Výbor pre Hodnotu za peniaze.

Hlavnými aktivitami a výstupmi projektu sú:

Vytvorenie metodiky revízie výdavkov - Metodika revízie výdavkov definuje priebeh revízií (pracovné postupy, časové harmonogramy a výstupy) ako aj rámcový postup samotných analýz (napríklad spôsob a rozsah kvantifikácie ekonomických benefitov výdavkového programu alebo projektu).

Revízie výdavkov - hodnotenie verejných výdavkov z pohľadu účinnosti a efektívnosti a identifikovanie opatrení, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií. To umožní fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. V rozhodovacom procese bude možné lepšie odborne zhodnotiť a predvídať dopady rozhodnutí. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom špecifického analytického procesu - revízie výdavkov v 4 základných oblastiach, ktoré štát zabezpečuje  - prevádzke, investíciách, politikách a regulácii. Špecifickým výkonom revízie výdavkov je posudzovanie investícii nad 40 mil. eur (nad 10 mil. eur pri IT) pred začiatkom verejného obstarávania na realizáciu investičnej akcie a vypracovávanie ad hoc analýz. Celkovo bude vytvorených najmenej 39 hodnotiacich správ (revízie, posudky, ad hoc analýzy).

Napojenie revízie výdavkov na rozpočtový proces - Za účelom napojenia revízie výdavkov na rozpočtový proces a udržateľnosti projektu predloží Ministerstvo financií SR na rokovanie vlády návrh zmeny rozpočtového procesu zohľadňujúci princípy revízie výdavkov. K predkladanému koncepčnému materiálu bude prijaté uznesenie vlády.

Sledovanie implementácie navrhovaných opatrení (realizuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako partner projektu) - Následná implementácia a monitorovanie implementácie opatrení, prípadne ďalších ukazovateľov stanovených v hodnotiacich správach je kľúčové pre koordináciu politík, verejné vykazovanie výsledkov hodnotení a prípadné úpravy výkonu revízie. Výstupom monitorovania bude pravidelná ročná správa o plnení identifikovaných opatrení revízií, celkovo 4 správy počas trvania projektu.

25796