Hodnotenie projektov národnostných menšín na rok 2016 ukončili všetky komisie

18.03.2016

Včera, štvrtok 17. marca 2016 bol ukončený proces posudzovania projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky Kultúra národnostných menšín 2016. Svoje hodnotenie ukončila aj posledná z 15-tich komisií, a to Komisia pre maďarskú národnostnú menšiu pre podprogram 1.2. – 2.3., teda pre tzv. živú kultúru, ktorá hodnotila 810 projektov. Členovia tejto komisie odporučili podporiť 586 projektov v celkovej výške 1 153 624 €.
 
Hodnotiaci proces projektov na podporu kultúry národnostných menšín predložených žiadateľmi sa začal 15. februára 2016 a členovia komisií odporučili podporiť spolu 1231 projektov v sume 3 879 250 €:
 
 
Komisia pre Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Suma v €
moravskú národnostnú menšinu 11 7 30 489
českú  národnostnú menšinu 49 45 229 815
chorvátsku národnostnú menšinu 10 8 48 064
židovskú národnostnú menšinu 32 20 52 825
pre multikultúrne a interetnické aktivity 120 78 232 754
srbskú národnostnú menšinu 10 9 28 706
ukrajinskú národnostnú menšinu 26 21 100 673
rómsku národnostnú menšinu 239 152 664 152
bulharskú národnosú menšinu 14 8 35 504
ruskú národnostnú menšinu 16 13 53 377
rusínsku  národnostnú menšinu  160 122 294 032
poľskú národnostnú menšinu 22 20 64 683
nemeckú národnostnú menšinu 10 10 88 880
maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.1 214 132 801 672
maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.2 – 2.3 810 586 1 153 624
Spolu 1743 1231 3 879 250
 
Paralelne so zasadnutiami komisií prebiehal aj proces uzatvárania zmlúv a poukazovania finančných prostriedkov na účty úspešných žiadateľov. K dnešnému dnu úrad vlády  uzavrel 11 zmlúv na 29 projektov v sume 150 344 €. Ďalších 30 zmlúv na 44 projektov v sume 255 048 € sú v schvaľovacom procese a budú uzatvorené v najbližších dňoch. Aj v roku 2016 úrad vlády zabezpečil efektívne a rýchle udeľovanie dotácií tak, aby prijímatelia mohli zrealizovať podporené projekty v plánovaných termínoch.
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
20270