Hodnotenie verejných obstarávaní Úradu vlády SR v rámci prieskumu Zindex v skvelých číslach

06.02.2020

Úrad vlády SR sa v rámci nezávislého hodnotenia vykonaného organizáciou Zastavme korupciu a tímom Zindex, kde bolo skúmaných približne 25 000 zákaziek štátnych inštitúcií počas troch rokov,  umiestnil v rámci hodnotenia kategórie „Štátne organizácie a podniky pri zákazkách do 10 miliónov eur“  na 6.mieste z celkového počtu 55 hodnotených organizácií s výsledným hodnotiacim indexom 76%. Najvyššie dosiahnuté skóre bolo 80%.

Aj ďalšie, konkrétnejšie hodnotenia v nasledujúcich ukazovateľoch, vykazujú pre Úrad vlády SR nadpriemerné čísla: 

„Koncentrácia dodávateľov“ 99% (priemer 86 %), čo znamená že veľký objem zákaziek na ÚV SR nezískava len jediná firma alebo, povedzme, malá skupinka dodávateľov, ale úrad podporuje riadnu hospodársku súťaž, ktorej výsledkom je široká škála dodávateľov, ktorí boli objektívne vybraní ako najlepší z pohľadu stanovených kritérií v súťažiach.
Pri ukazovateli „Nástroje podporujúce súťaž“ nadobudol Úrad vlády SR  hodnotu 66% (oproti priemeru 44%), čo znamená, že uplatňuje aj nepovinné postupy prínosné pre zvýšenie konkurencie v jednotlivých súťažiach, akými sú, napríklad, elektronické aukcie, predĺžené lehoty na podanie ponúk,  ako aj hodnotenie zákaziek nielen cenou, ale aj kritériami kvality predmetu plnenia.
Pri hodnotení „Pochybenia podľa ÚVO“  Úrad vlády SR dosiahol  100% (oproti priemeru 91%), čo znamená, že ÚVO nezistil žiadne pochybenia pri zadávaní zákaziek v hodnotenom období.

Keďže oblasť verejného obstarávania nesmierne náročná a samotná aplikačná prax pri verejnom obstarávaní prináša so sebou veľa úskalí či potrebu riešiť odborné témy (napr. obštrukcie uchádzačov, ako aj napádanie súťaží záujemcami s cieľom zmariť súťaž),  je potrebné sa v úzkej spolupráci s ÚVO venovať pálčivým témam, ktoré trápia obstarávateľov v praxi. Navyše, ani  samotný zákon neponúka vždy účinné riešenia tak, aby sa dalo súťažiť efektívne aj z pohľadu času, kvality a ceny.

Uvedené hodnotenie však potvrdzuje doterajší prístup Úradu vlády SR zameraný na transparentný nákup tovarov alebo služieb  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj na podporu  princípov  riadnej hospodárskej súťaže.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27317