Hodnotiace správy za rok 2014 schválené radou

15.10.2015

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dnes na svojom 22. zasadnutí uznesením schválila Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014, Správu o stave národnostného školstva za rok 2014 a Správu o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2014.
 
Obidve správy podľa Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny každoročne vypracováva výbor a predkladá ich na schválenie rade. Na vypracovanie hodnotiacich správ za rok 2014 bola v zmysle uznesenia č. 63 výboru zriadená Dočasná pracovná skupina, ktorá bola zložená z 13-tich zástupcov a zástupkýň národnostných menšín a 8-ich zástupcov a zástupkýň štátnej správy. Členky a členovia dočasnej pracovnej skupiny, ktorí zastupovali štátnu správu, mali možnosť z odborného a vecného hľadiska jednotlivé správy pripomienkovať. Mnohé z pripomienok boli členkami a členmi dočasnej pracovnej skupiny, zastupujúcimi národnostné menšiny zohľadnené, niektoré pripomienky neboli pri ich spracovaní akceptované. Tieto pripomienky, prípadne stanoviská k nim, sú uvedené ako prílohy k jednotlivým správam.
 
Hodnotiace správy odrážajú názory ich autorov a autoriek, teda zástupcov a zástupkýň za jednotlivé národnostné menšiny a mapujú najdôležitejšie udalosti a posuny v oblasti kultúry, jazyka a školstva za rok 2014. Texty autorov a autoriek prešli čiastočnou jazykovou a štylistickou korektúrou.
 
V rámci 22. zasadnutia rady bol prerokovaný aj Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v SR v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorý bol uznesením schválený. Zároveň bolo týmto uznesením odporučené vláde Slovenskej republiky schváliť Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
 
Proces zaradenia ruského a srbského jazyka do jazykovej charty inicioval Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny po schválení návrhu na ich zaradenie výborom ešte v roku 2012. Úrad splnomocnenca v tejto súvislosti oslovil 10 rezortov so žiadosťou o zaujatie stanoviska, viedol viacero rokovaní s relevantnými subjektmi a podnikol ďalšie kroky pre úspešnú finalizáciu celého procesu.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
19124