Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje

sa realizujú v priestoroch Úradu vlády SR, v budove Park ONE na Námestí 1. mája 18, v Bratislave.

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava

Názov projektu: Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 284 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk .


Opis projektu

Hlavnou aktivitou národného projektu Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa bolo vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre ľudské zdroje. Za účelom zabezpečenia tejto aktivity vzniklo v rámci Úradu vlády SR Centrum vzdelávania a hodnotenia (ďalej len: „centrum“). V súčasnosti je projekt v období udržateľnosti.
 
Vytvorenie centra predstavuje systémové opatrenie s národným dopadom. Jeho cieľom je nielen prierezovo vzdelávať existujúcich štátnych zamestnancov zo všetkých služobných úradov na Slovensku s prihliadnutím na aktuálne potreby služobných úradov a na požiadavky na vzdelanie definované zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ale aj overovať schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov o štátnu službu spolu so zisťovaním ich úrovne, potenciálu a uplatnenia sa v štátnej správe.
 
Úlohou centra je podpora profesionálnej štátnej služby, a to prostredníctvom zvyšovania počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami v oblastiach, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby. Nemenej dôležitou úlohou je tiež podpora schopností efektívne viesť a motivovať zamestnancov, poskytovanie pomoci novoprijatým štátnym zamestnancom a osvojenie si nových a pokročilých metód overovania schopností a osobnostných vlastností v procese obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, a to najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe.
 
Medzi ďalšie dôležité činnosti centra popri vzdelávacích, školiacich a rozvojových aktivitách patrí zabezpečenie psychodiagnostiky a realizácia metódy hodnotiaceho centra pre výberové konania, konzultačná činnosť a príprava metodík pre jednotlivé oblasti.
 

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v priestoroch Úradu vlády SR, v budove Park ONE na Námestí 1. mája 18, v Bratislave.

Ponúkané kurzy

Systém na prihlasovanie účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity je dostupný pre kontaktné osoby služobných úradov na portáli "Školenia CVH - skolenia-cvh.vlada.gov.sk".

Služobné úrady sú prostredníctvom ich kontaktných osôb informované o realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít centra a ich konkrétnych termínoch v dostatočnom časovom predstihu.
 
V súčasnosti centrum pokračuje v realizácii vzdelávacích aktivít: Mentoring, Riadený výberový rozhovor.
 
V rámci kurzov manažérskeho vzdelávania ponúka dvojdňové kurzy: Základné manažérske zručnosti, Komunikačné zručnosti pre manažérov, Efektívne riadenie tímu; a jednodňové kurzy: Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, Koučovací rozhovor v práci manažéra, Časový manažment pre manažérov a Stres manažment pre manažérov.
 
Centrum ponúka aj rozvojovú aktivitu Individuálny koučing pre vybraných záujemcov z jednotlivých služobných úradov. 
 
Pre zabezpečenie vzdelávania v čase, keď z dôvodu pandémie Covid 19 nebolo možné realizovať kurzy prezenčnou formou, Centrum pri vybraných kurzoch rozšírilo svoju ponuku o dištančnú formu vzdelávania formou e-learningov, webinárov a online stretnutí. 
 
V októbri 2021 Centrum rozšírilo svoju ponuku aj o kurzy: dvojdňové Prezentačné zručnosti (pre radových aj vedúcich štátnych zamestnancov) a jednodňové Komunikácia v praxi (pre radových štátnych zamestnancov), Časový manažment pre radových zamestnancov.
 
Centrum naďalej realizuje Metódu hodnotiaceho centra na overenie schopností a osobnostných vlastností pri individuálnom/skupinovom výbere uchádzačov o štátnu službu a to prostredníctvom certifikovaných psychodiagnostických metód a na základe testovacieho profilu zadaného od konkrétneho služobného úradu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto.Služobným úradom Centrum vzdelávania a hodnotenia ponúka tiež realizáciu psychodiagnostického testovania na overenie úrovne analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov, ktoré sa vyžaduje pri výberových konaniach na pracovnú pozíciu analytik v ich analytických jednotkách.
 
Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.
 

 

22856

Dátum poslednej aktualizácie: 12.10.2023