Horizontálne priority

Stratégia NSRR definuje štyri horizontálne priority (HP):

  • marginalizované rómske komunity
  • rovnosť príležitostí
  • trvalo udržateľný rozvoj
  • informačná spoločnosť.
Všetky horizontálne priority sú premietnuté v operačných programoch a centrálne koordinované prostredníctvom gestorov horizontálnych priorít. Operačný program Technická pomoc bude finančne podporovať aktivity  koordinátorov horizontálnych priorít v rozsahu vyčlenených finančných prostriedkov  pre HP v rámci prioritnej osi 1.

<< Späť 11131