Implementačná jednotka

 Implementačná jednotka (IJ) vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1.júna 2017. Cieľom Implementačnej jednotky je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov pripravovaných Útvarom hodnoty za peniaze. Zároveň napomáha ministerstvám dosahovať výsledky rýchlejšie prostredníctvom akcelerátorov. Komunikuje s analytickými útvarmi, ale aj vecne príslušnými sekciami, či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce a vytvorenia monitorovacích procesov, či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia. Od 1. augusta 2018 pôsobí Implementačná jednotka na Úrade vlády SR.

Implementačné plány

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je kompletná revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy. Následne, v roku 2017, sa zamerala na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.

Implementácia opatrení definovaných v Revíziách výdavkov je druhou fázou, sa realizuje v rokoch 2017 – 2020. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ pre štvrťročný odpočet plnenia opatrení.

Implementačný plán 2018 implementuje definované opatrenia rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Zároveň stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie a napomáha dosahovať výsledky napĺňaním stanovených cieľov revízie výdavkov.
24471

Implementačné správy

Implementačná jednotka Úradu vlády Slovenskej republiky v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Full report

Kontakt

Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
miriama.letovanec@vlada.gov.sk
02 / 209 28 276 24472

Akcelerátor opatrení

24473

24470

Dátum poslednej aktualizácie: 30.07.2018