Implementačná jednotka

Implementačná jednotka je organizačne začlenená pod Sekciu plánu obnovy ako samostatný odbor Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).

Opatrenia revízie výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze MF SR v rámci projektu Hodnota za peniaze. Hlavným cieľom projektu je prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme, ktoré významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z nástrojov projektu je kompletná revízia verejných výdavkov na rezortoch v zmysle § 9 ods. (4) písm. m) a § 14 ods. (3) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.).

Revízie výdavkov

  • hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády;
  • navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom za účelom efektívne vynaložených verejných financií z dlhodobej perspektívy udržateľných verejných financií v rezorte. Revízie výdavkov nájdete na adrese https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html
Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je druhou fázou. Vypracovanie implementačného plánu revízie výdavkov a hodnotenie plnenia opatrení formou odpočtov revízie výdavkov v implementačnej správe zabezpečuje Implementačná jednotka Úradu vlády SR.

Implementačný plán

  • obsahuje správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty;
  • obsahuje podrobne špecifikované kroky, ktoré implementujú opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne;
  • stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre jednotlivé rezorty stanovením cieľov, implementačných krokov a merateľných ukazovateľov.

Implementačná správa

  • predkladá sa v nasledujúcom roku po roku, v ktorom bola predložená revízia výdavkov v zmysle § 37k zákona č. 523/2004 Z. z.;
  • obsahuje hodnotenie plnenia opatrení revízie výdavkov formou odpočtov podľa jednotlivých oblastí a výsledkov plnenia merateľných ukazovateľov navrhnutých v implementačnom pláne v zmysle § 14 ods. 3;
  • navrhuje odporúčania pre ďalšie plnenie smerom k úspešnej implementácii opatrení a efektívnemu vynaloženiu verejných výdavkov z dlhodobej perspektívy.
V septembri 2022, boli zverejnené prvé odpočty revízie výdavkov za rok 2021 za oblasti zdravotníctvo, kultúra, obrana, informatizácia, pôdohospodárstvo a vnútro.

História Implementačnej jednotky

Implementačné plány

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Implementačné správy

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Full report

29647

Dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2023