Implementačná jednotka

 Implementačná jednotka (IJ) vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1.júna 2017. Cieľom Implementačnej jednotky je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov pripravovaných Útvarom hodnoty za peniaze. Zároveň napomáha ministerstvám dosahovať výsledky rýchlejšie prostredníctvom akcelerátorov. Komunikuje s analytickými útvarmi, ale aj vecne príslušnými sekciami, či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce a vytvorenia monitorovacích procesov, či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia. Od 1. augusta 2018 pôsobí Implementačná jednotka na Úrade vlády SR.

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.
 
Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je kompletná revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy a v roku 2017 revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. V roku 2019 bola dokončená druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo a revízia výdavkov na  pôdohospodárstvo. V roku 2020 boli zverejnené revízie na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, kultúru, obranu, revízia výdavkov na ohrozené skupiny a druhá revízia výdavkov na informatizáciu verejnej správy. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.
 
Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je druhou fázou, ktorá sa realizuje od roku 2017. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ pre odpočet plnenia opatrení. Hodnotenie plnenia opatrení revízií výdavkov realizuje Implementačná jednotka Úradu vlády SR.
 
Implementačný plán implementuje definované opatrenia rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Zároveň stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie a napomáha dosahovať výsledky napĺňaním stanovených cieľov revízie výdavkov.

Rok 2021

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018

Implementačné správy

Implementačná jednotka Úradu vlády Slovenskej republiky v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Full report

Kontakt

Ing. Katarína Strapoňová
poverená riadením Implementačnej jednotky
katarina.straponova@vlada.gov.sk
02 / 209 25 271 24472

Dátum poslednej aktualizácie: 23.11.2020
Zavedenie zodpovednosti manažmentu nemocníc za dosahované výsledky

Výsledky Súhrnnej implementačnej správy 2017 za zdravotníctvo potvrdzujú, že v nemocniciach stále existuje priestor na znižovanie tzv. medicínskych nákladov naprieč všetkými 13 nemocnicami (univerzitnými a fakultnými) v pôsobnosti MZ SR. Zároveň ohlásená stratifikácia otvára priestor pre nastavenie transparentných a spravodlivých pravidiel pre odmeňovanie manažérov v závislosti od dosahovaných výsledkov.
 
Odmeňovanie manažmentu nemocníc

Počúvajme potreby včasnej intervencie

Terénna včasná intervencia pre deti so sluchovým postihnutím je nákladovo efektívny nástroj. Zvýšením jej podpory a poskytovania dôjde k úspore budúcich nákladov štátu. Na základe výsledkov analýzy nákladov a prínosov možno predpokladať, že každé euro investované na terénnu včasnú intervenciu pre deti so sluchovým postihnutím prinesie prínosy vo výške 1,40 až 5,53 eur.
 
Počúvajme potreby včasnej intervencie

Kariéra u nás

Implementačná jednotka pracuje v dvoch oblastiach - sleduje a hodnotí plnenie revízií výdavkov, ktoré pripravuje Útvar hodnoty za peniaze a pripravuje audity organizácií štátnej správy. Okruh tém a rezortov sa nám neustále rozrastá a my potrebujeme posilniť náš tím.  Viac informácií o ponúkaných pozíciách a adresu na zasielanie životopisov nájdete v priložených dokumentoch.


 
24470

Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2019