Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Informácia o činnosti Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR

Za rok 2010

V súlade s ustanoveniami dokumentu „Pôsobnosť a úlohy „Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR“ tak bola konštituovaná terminologická komisia, ako pracovný orgán BR SR, ktorá je zložená zo zástupcov ministerstiev a zástupcov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších vybraných subjektov, nominovaných príslušnými ministrami, vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalšími vybranými vedúcimi.
Ako vyplýva z praktických skúseností predovšetkým odborníkov bezpečnostnej komunity, ktorí participujú v rámci svojich konkrétnych pozícií na tvorbe a implementácii bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky nie je právne prostredie dostatočne previazané a je v ňom rad otvorených otázok. Závažným problémom, s ktorým sa krízový manažment stretával od vzniku SR, bola aj absencia jednotného výkladu základných pojmov používaných na úseku krízového riadenia. Vstup do EÚ a NATO tento problém nevyriešil, naďalej sa objavujú aj nové pojmy, ktoré nie vždy vhodne prekladáme do slovenského jazyka a chápeme ich obsah. V rámci procesu teoretického a metodologického zjednotenia terminológie krízového riadenia bolo navrhnuté vytvoriť terminologický slovník krízového riadenia. Riešiteľský kolektív spracoval Terminologický slovník krízového riadenia Takto dopracovaný slovník predložila Kancelária Bezpečnostnej rady SR na rokovanie Bezpečnostnej rady SR, ktorá na svojom 10. zasadnutí dňa 14. júna 2005 schválila uznesením č. 89 „Pôsobnosť a úlohy medzirezortnej terminologickej komisie“. Proces schvaľovania terminologického slovníka sa podarilo ukončiť 6. júla 2005, keď vláda SR prerokovala a svojím uznesením č. 523 schválila „Terminologický slovník v oblasti krízového riadenia a zásady jeho používania“. Vláda SR odporučila využívanie významu jednotlivých termínov v legislatívnom procese pri tvorbe nových právnych noriem, ako aj pri novelizácii platných právnych noriem krízového riadenia. Nedostatkom zavŕšeného procesu bola práve formulácia, že vláda SR len odporučila využívanie schválených pojmov, čím je tak ich využiteľnosť pre Bezpečnostnú radu SR ako aj pre Kanceláriu Bezpečnostnej rady značne limitovaná.
Poslanie Terminologického slovníka je tak iba vytvárať spracovateľom strategických, koncepčných a  plánovacích dokumentov a  právnych noriem, vedeckým a  vzdelávacím inštitúciám podmienky na zjednotenie výkladu termínov a prekladu anglických výrazov do slovenského jazyka a podmienky na ustálenie zásad používania termínov v oblasti bezpečnosti štátu a krízového riadenia v podmienkach SR.
Terminologická komisia mala v roku 2010 22 členov, zástupcov všetkých členských subjektov. Terminologická komisia zrealizovala v roku 2010 jedno zasadnutie, kde v  súlade s bodom 1.4 terminologického slovníka krízového riadenia a čl. II. Bod 5 Zásad ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej komisii Bezpečnostnej rady SR predložilo MZ SR návrh na zaradenie dvoch nových termínov a SAV vypracovala analýzu k zaradeniu a rozlíšeniu termínov manažment a manažérstvo a rozlíšenie termínov právne normy a právny predpis. Plán práce Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR na obdobie september - december 2010 bol splnený.
V záujme propagácie terminologickej komisie, jej činnosti a prijatých zmien v terminologickom slovníku je na internetovej stránke Úradu vlády SR zverejnená informácia o činnosti terminologickej komisie. Terminologická komisia pravidelne po zasadnutiach zverejňuje všetky prijaté zmeny v terminologickom slovníku vrátane informácie o jej zasadnutí. Okrem uvedeného je na internetovej stránke Úradu vlády SR zverejnený Terminologický slovník krízového riadenia a zásady jeho používania a Zásady ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej komisii Bezpečnostnej rady SR.
 

Za rok 2009

V záujme zjednotenia termínov používaných v oblasti krízového riadenia, zjednotenia výkladu odborných termínov a ustálenia odbornej terminológie v oblasti krízového riadenia Bezpečnostná rada Slovenskej republiky schválila v súlade s čl. 5 ods. 3 Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky vytvorenie medzirezortnej terminologickej komisie.

V súlade s ustanoveniami dokumentu „Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR“ (ďalej aj komisia) bola konštituovaná komisia, ktorá je zložená zo zástupcov ministerstiev a zástupcov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších vybraných subjektov, nominovaných príslušnými ministrami, vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalšími vybranými vedúcimi.

Komisia v roku 2009 mala 25 členov – zástupcov všetkých oslovených subjektov.

V zmysle dokumentu Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä:
a) uplatňuje zásady na ustaľovanie, úpravu a používanie odborných termínov,
b) podáva odborné stanoviská, vysvetlenia a správy o terminologických otázkach rezortným a mimorezortným orgánom, organizáciám, inštitúciám, právnickým osobám a fyzickým osobám,
c) rieši otázky spojené s určovaním zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku,
d) zabezpečuje publikovanie štandardizovaných odborných termínov,
e) spolupracuje s odbornými jazykovednými pracoviskami, najmä s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV ako odborným vedeckým pracoviskom s kodifikačnou pôsobnosťou v oblasti jazyka a s inými terminologickými komisiami.

Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady SR určuje zásady ustaľovania termínov (ďalej len „zásady“), ktorými ustanovuje spôsob a povinnosti predkladateľov navrhujúcich zavedenie nového termínu, zmeny termínu v existujúcom Terminologickom slovníku krízového riadenia (ďalej len „terminologický slovník“), na zaradenie nového, úpravu existujúceho termínu alebo vyradenie nepotrebného termínu (ďalej len „zmena“) z terminologického slovníka.

            V roku 2009 v súlade s bodom 1.4 terminologického slovníka krízového riadenia a čl. II. Bod 5 Zásad ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej komisii Bezpečnostnej rady SR MV SR predložilo návrh na zaradenie troch nových termínov do Terminologického slovníka krízového riadenia. Podľa predkladateľa potreba navrhovanej zmeny v terminológii krízového riadenia vyplynula v rámci prípravy návrhu „Koncepcie bezpečnostného systému SR“ a návrhu „Zákona o činnosti krízového manažmentu“ ktoré vypracováva medzirezortná pracovná podskupina v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády SR č. 478 z 9. júla 2008. Uvedená požiadavka na zaradenie nových termínov do Terminologického slovníka krízového riadenia bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR dňa 26. 11. 2009. Komisia zaradenie nových termínov do Terminologického slovníka krízového riadenia schválila.
          
Počas roka 2009 žiadny člen komisie ani iný predkladateľ nepredložil návrh na úpravu existujúceho termínu, alebo vyradenie nepotrebného termínu z terminologického slovníka. Terminologická komisia nebola požiadaná o odborné stanovisko či vysvetlenie terminologickej otázky od žiadneho rezortu, právnickej či fyzickej osoby. V tejto súvislosti preto komisia neriešila ani žiadne ďalšie otázky spojené s určovaním či úpravou zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku.

            Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady SR prijala úlohu zaradiť pojmy a upraviť celý Terminologický slovníku v súvislosti s návrhmi:
-         rozlíšenie termínov manažment a manažérstvo - zástupca SAV
-         zaradenie nových termínov pandémia a epidémia - zástupca MZ SR
-         zaradenie a rozlíšenie termínov právne normy a právny predpis – zástupca SAV.
 

Za rok 2008

Bezpečnostná rada SR v záujme zjednotenia termínov používaných v oblasti krízového riadenia, zjednotenia výkladu odborných termínov a ustálenia odbornej terminológie v oblasti krízového riadenia schválila vytvorenie medzirezortnej terminologickej komisie, ako svoju odbornú pracovnú skupinu v súlade s čl. 5 ods. 3 Štatútu Bezpečnostnej rady SR.

V súlade s  ustanoveniami dokumentu „Pôsobnosť a  úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR“ bola konštituovaná terminologická komisia, ktorá je zložená zo zástupcov ministerstiev a zástupcov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších vybraných subjektov, nominovaných príslušnými ministrami, vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalšími vybranými vedúcimi.

Terminologická komisia mala v roku 2008 25 členov. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru niektorých členov – zástupcov rezortov (SŠHR SR, ŠÚ SR, MŽP SR) boli príslušné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie štátne orgány požiadané o vykonanie zmien nominantov.

V zmysle dokumentu Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä:

a) uplatňuje zásady na ustaľovanie, úpravu a používanie odborných termínov,

b) podáva odborné stanoviská, vysvetlenia a správy o terminologických otázkach rezortným a mimorezortným orgánom, organizáciám, inštitúciám, právnickým osobám a fyzickým osobám,

c) rieši otázky spojené s určovaním zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku,

d) zabezpečuje publikovanie štandardizovaných odborných termínov,

e) spolupracuje s odbornými jazykovednými pracoviskami, najmä s  Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV ako odborným vedeckým pracoviskom s kodifikačnou pôsobnosťou v oblasti jazyka a s inými terminologickými komisiami.
Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady SR určuje zásady ustaľovania termínov, ktorými ustanovuje spôsob a povinnosti predkladateľov navrhujúcich zavedenie nového termínu, zmeny termínu v existujúcom Terminologickom slovníku krízového riadenia, na zaradenie nového, úpravu existujúceho termínu alebo vyradenie nepotrebného termínu z terminologického slovníka.

V roku 2008 žiadny člen komisie ani iný predkladateľ nepredložil návrh na zaradenie nového, úpravu existujúceho termínu alebo vyradenie nepotrebného termínu z terminologického slovníka. Terminologická komisia nebola požiadaná o odborné stanovisko, či vysvetlenie terminologickej otázky od žiadneho rezortu, právnickej či fyzickej osoby. V tejto súvislosti preto komisia neriešila ani žiadne otázky spojené s určovaním či úpravou zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku.

Vo veci plánovania a zabezpečovania činnosti komisie sa predseda komisie stretol s podpredsedom a tajomníkom komisie v roku 2008 niekoľko krát. Jedným zo záverov týchto stretnutí, najmä s ohľadom na prax roku 2008 bol návrh vo veci konania zasadnutí komisie    na vypustenie slov „najmenej dva razy do roka“ z  čl. 7 ods. 1 dokumentu Pôsobnosť a  úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR. Uvedený návrh bol predložený na 5. zasadnutí Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR konanom dňa 18. decembra 2008 na Úrade vlády SR, kde k nemu jednotliví členovia vyjadrili svoj názor a  navrhovanú zmenu odsúhlasili.

Terminologický slovník obsahuje 96 termínov z oblasti krízového riadenia. Jednotlivé termíny v terminologickom slovníku sú spracované v stanovenej štruktúre: názov termínu, anglický ekvivalent, pojem, výskyt v platných právnych normách a návrh opatrení.

V záujme propagácie terminologickej komisie, jej činnosti a  prijatých zmien v terminologickom slovníku je na internetovej stránke Úradu vlády SR zverejnená informácia o činnosti terminologickej komisie. Terminologická komisia pravidelne po zasadnutiach zverejňuje všetky prijaté zmeny v terminologickom slovníku vrátane informácie o  jej zasadnutí. Okrem uvedeného je na internetovej stránke Úradu vlády SR zverejnený Terminologický slovník krízového riadenia a zásady jeho používania a Zásady ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej komisii Bezpečnostnej rady SR.

Činnosť terminologickej komisie a  využívanie terminologického slovníka pri spracovávaní legislatívnych noriem, koncepčných a plánovacích dokumentov a dokumentov pre krízové riadenie bude zhodnotená v procese prípravy dokumentu Zámer ďalšieho rozvoja a výstavby bezpečnostného systému SR do roku 2010, optimalizácie verejnej správy na úrovni krajov a následne v procese komplexnej optimalizácie bezpečnostného systému SR.
503