Informácia zo zasadnutia Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR

Dňa 30. 11. 2010 sa konalo 7. zasadnutie Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky s nasledovným programom:
 
1. Otvorenie
2. Vymenovanie zástupcu MZV SR za člena MTK
3. Rozlíšenie a zaradenie nových pojmov do Terminologického slovníka krízového riadenia (zástupcovia SAV a MZ SR)
4. Návrhy úloh na zaradenie do Plánu práce Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR na obdobie január - apríl 2011
5. Rôzne
6. Záver
 
Zástupca JÚ ĽŠ SAV vysvetlil rozlíšenie termínov manažment a manažérstvo a rozlíšenie termínov právne normy a právny predpis. JÚ ĽŠ SAV nie je iniciátorom, ale vychádza z podnetov odborníkov, je poradcom a zastáva názor, že je potrebné vychádzať z potrieb odborníkov a verejnosti.
Prebehla diskusia a väčšinou hlasov (v počte 10 z 14 hlasujúcich) bolo rozhodnuté manažérstvo nezapracovať do slovníka (2 boli proti, 2 sa zdržali tohto rozhodnutia).
Predkladateľ termínov pandémia a epidémia uviedol, že boli rešpektované odborníkmi a súhlasí s doplnením resp. upravením definícií za účelom vysvetlenia termínov.
Členovia MTK si, že slovník je na zjednotenie termínov, treba ho rozširovať, vychádzajúc z praxe a pri tvorbe potrebných dokumentov (nie úzko odbornými rezortnými pojmami). Definície je potrebné zjednodušiť, upresnenie popísať pre „laickú verejnosť“ nie čisto odborne. Definícia by mala byť iná ako definícia v zákone uvedenom v bode 4 (ktorý môže informovať, v ktorých zákonoch sa termín vyskytuje).
Predseda MTK požiadal o elektronické zaslanie návrhov, na základe ktorých sa vypracuje návrh plánu práce na ďalšie obdobie a následne bude elektronický rozposlaný.
 
Bratislava 5. januára 2011

 Dňa 26. februára 2007 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR. Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom:
     
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Odovzdanie menovacieho dekrétu za člena Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR
4. Prerokovanie návrhu zmeny termínu člena Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR p. Ing. Palaťku a návrh termínov p. Ing. Žídeka
5. Rôzne
6. Úlohy na ďalšie obdobie
7. Záver


Do Terminologického slovníka krízového riadenia bola zapracovaná úprava v existujúcom termíne „krízový štáb“ v súlade s návrhom predkladateľa p. Ing. Palaťku. Prediskutované boli návrhy termínov p. Ing. Žídeka, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR.
     

Bratislava 21. marca 2007


 Dňa 5. októbra 2006 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR. Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Prerokovanie návrhu termínov z Úradu jadrového dozoru SR a KÚ Prešov
4. Prerokovanie návrhu Zásad ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej     komisie Bezpečnostnej rady SR
5. Úlohy na ďalšie obdobie
6. Rôzne a záver

Do Terminologického slovníka krízového riadenia bude zapracovaný schválený termín „jadrová bezpečnosť“ podľa návrhu predkladateľa Úradu jadrového dozoru SR na internetovej stránke Úradu vlády SR. Zároveň budú zverejnené schválené Zásady ustaľovania termínov v Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR. Nasledujúce zasadnutie je plánované v mesiaci marec 2007.

Bratislava 28. októbra 2006

 


 

 Dňa 23. marca 2006 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR. Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom:
1.    Otvorenie
2.    Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom
3.    Doriešenie úloh z 1. zasadnutia
4.    Prerokovanie termínov z medzirezortného pripomienkového konania
5.    Prerokovanie zmien a novonavrhnutých termínov
6.    Rôzne a záver

Prerokované zmeny  na zasadnutí MTK BR SR budú upravené v Terminologickom slovníku krízového riadenia na internetovej stránke Úradu vlády SR v ďalšom období.

Nasledujúce zasadnutie je plánované v mesiaci september 2006.


Bratislava 28. apríla 2006


Dňa 27. októbra 2005 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR. Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Odovzdanie menovacích dekrétov
  3. Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR a určenie podpredsedu komisie a tajomníka komisie
  4. Návrh systému práce Medzirezortnej terminologickej komisie BR SR
  5. Rôzne a záver


Nasledujúce zasadnutie je plánované koncom I. štvťroka 2006.

Bratislava 28. októbra 2005

 

502