Informácie o troch programoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

09.06.2017

 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
 
Správca programu: Národný kontaktný bod – Úrad vlády SR
Donorský partner programu:
Nórsky Barentsov sekretariát (Barentssekretariatet)
Alokácia: 15 727 702 € (85 % z toho NFM a 15 % štátny rozpočet)
Zazmluvnené finančné prostriedky: 13 709 053 €
Informácie: http://www.eeagrants.sk/54-sk/cezhranicna-spolupraca/
 
Realizované projekty:         
22 projektov Vytvorenie nových a/alebo podpora existujúcich partnerstiev/sietí (CBC01 a CBC02 komponent)
1 projekt Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom (CBC01 komponent)
3 projekty Vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch (CBC01 a CBC02 komponent)
12 projektov Zlepšenie cezhraničného toku informácií (CBC01 a CBC02 komponent)
 
Cieľ programu:  Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi vonkajšej hranice EÚ Slovensko/Ukrajina
 
Výstupy programu:
•     Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce
 
Hlavné aktivity v rámci realizovaných projektov:
•     aktivity zamerané na posilnenie a rozvoj cezhraničnej spolupráce na vertikálnej úrovni  (spolupráca medzi národnými inštitúciami a ostatnými relevantnými organizáciami zapojenými do cezhraničnej spolupráce s regionálnymi a miestnymi aktérmi a horizontálnej úrovni) a horizontálnej úrovni (ľudia - ľuďom,  samospráva – samospráve,  univerzity - univerzitám a pod.),
•     aktivity zamerané na zlepšenie vzájomnej obchodnej spolupráce a podpora cezhraničných investícií,
•     iniciácia a podpora spoločných prístupov na regionálnej a miestnej úrovni k rozvoju prihraničného územia,
•     aktivity zamerané na zachovanie a regenerácia prírodných, kultúrnych a historických špecifík a tradícii prihraničného regiónu a ich využitie v rámci turistického ruchu,
•     kultúrne a športové aktivity,
•     aktivity zamerané na riešenie problematiky hranice, zlepšenie hraničného režimu, hľadanie riešení a spoločné iniciatívy,
•     aktivity zamerané na zvýšenie spolupráce a  koordinácie aktivít medzi slovenskou a ukrajinskou stranou,
•     aktivity zamerané na zlepšenie poskytovania informácií
•     aktivity zamerané na zvýšenie cezhraničného povedomia o situácii na oboch stranách hranice,
•     aktivity zamerané na zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami a subjektmi v oblasti médií a žurnalistiky.
 
 
 
DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE
 
Správca programu: Národný kontaktný bod – Úrad vlády SR
Donorskí partneri programu:
Nórske riaditeľstvo pre zdravie (Helsedirektoratet)
Rada Európy (Council of Europe)
Alokácia: 9 929 412 € (85% z toho FM EHP a 15% štátny rozpočet)
Zazmluvnené finančné prostriedky: 8  338 419 €
Informácie: http://www.eeagrants.sk/55-sk/domace-nasilie/
 
Realizované projekty:         
1 preddefinovaný projekt Koordinačno metodické centrum n prevenciu a elimináciu rodovo podmieneného a domáceho násilia
5 projektov Bezpečné ženské domy (DGV01 a DGV03 komponent)
8 projektov Poradenské centrá pre ženy obete násilia na ženách (DGV01 a DGV03 komponent)
3 projekty Podpora poradenských služieb pre obete domáceho násilia (DGV01 a DGV03 komponent)
6 projektov Podpora poradenských služieb pre obete rodovo podmieneného násilia (DGV02 komponent)
 
Cieľ programu SK09:  Prevencia domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim násilím
 
Výstupy programu:
•      Znížené rodovo podmienené násilie
•      Znížené domáce násilie
 
Hlavné aktivity v rámci realizovaných projektov:
•Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti – bezpečné ženské domy a poradenské centrá
• Podpora služieb pre obete domáceho násilia
• Vytvorenie Koordinačno-metodologického centra na národnej úrovni
• Odborné vzdelávanie pomáhajúcich profesií
• Vytvorenie a overenie metodológie a smerníc pre štandardné postupy pre prácu v krízovej intervencii na pomoc ženám zažívajúcim násilie a obetiam domáceho násilia
• Metodologická podpora a uskutočnenie výskumov a štatistík násilia páchaného na ženách a domáceho násilia mimo rodovo podmieneného násilia
• Uskutočnenie mediálnych a vzdelávacích kampaní
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZACHOVANIE A REVITALIZÁCIA KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA A PODPORA ROZMANITOSTI V KULTÚRE A UMENÍ V RÁMCI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Správca programu: Národný kontaktný bod – Úrad vlády SR
Donorskí partneri programu: neboli
Alokácia: 14 026 471€ € (85% z toho FM EHP a 15% štátny rozpočet)
Zazmluvnené finančné prostriedky: 13 693 822 €
Informácie: http://www.eeagrants.sk/51-sk/kulturne-dedicstvo/
 
Realizované projekty:
1 preddefinovaný projekt „Pro Monumenta – prevencia údržbou“ Pamiatkového úradu SR
11 projektov komponentu CLT01 (najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky)
9 projektov komponentu CLT02 (hrady a opevnenia)
11 projektov komponentu CLT03   (malá grantová schéma na podporu rozmanitosti v kultúre a umení)
 
Cieľ programu SK05: 
Zachovanie a revitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva, podpora súčasného umenia a kultúry
 
Výstupy programu:
•      Obnovené, renovované a chránené kultúrne dedičstvo
•      Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti
•      Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg
 
Hlavné aktivity v rámci realizovaných projektov:
     •  rekonštrukcia  a obnova   národných kultúrnych pamiatok v SR alebo ich častí, vytvorenie
         priestorov pre ich kultúrne a sociálne využitie
     •  údržba a prevencia pred znehodnotením pamiatok
     •  obnova častí hradov, opevnení a ich sprístupnenie verejnosti, stabilizácia ohrozených častí
         opevnení a zvýšenie bezpečnosti návštevníkov
     •  zlepšovanie turistickej infraštruktúry v okolí pamiatok
     •  podpora kultúrnych výmen, realizácia kultúrnych aktivít a festivalov zameraných na súčasné
         umenie, bilaterálne výmeny a podujatia organizované v spolupráci s donorskými štátmi
 
22375