Informačné semináre sa stretli s veľkým záujmom

08.06.2018
V dňoch 4. – 6. júna 2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky stretli v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach s celkom 66 záujemcami o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2018. Účastníkom seminárov boli poskytnuté informácie o podmienkach tohtoročnej výzvy, spôsobe vypĺňania a predkladania formulárov žiadosti a jej príloh, zodpovedaných bolo množstvo praktických otázok vznesených prítomnými ako aj otázok, ktoré boli sekcii regionálneho rozvoja dosiaľ doručené elektronickou poštou na adresu: vyzva2018@vlada.gov.sk. Na túto adresu je možné zasielať otázky súvisiace s predmetom výzvy až do ukončenia plynutia lehoty na predkladanie žiadostí, t. j. do 20. júna 2018.