Ing. Stanislav Fialík

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Email: stanislav.fialik@mindop.sk
Web: http://www.gabcikovo.gov.sk
Tel.: +421 2 594 94 419
Do funkcie vymenovaný od:  7.10.2016 na základe uznesenia vlády SR č. 462 zo dňa 5. októbra 2016
 
Plný názov funkcie: splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros, vedúci delegácie vlády SR na rokovania s vládnou delegáciou Maďarska o vykonaní Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros, poverený vykonávaním Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995.
 
Úlohy súvisiace najmä s plnením medzivládnej Zmluvy z r. 1977 a s implementáciou Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z r. 1997:
 • Splnomocnenec úzko spolupracuje s MZV a EZ SR v súvislosti s rokovaniami s maďarskou stranou.
 • V zmysle dohody s maďarským splnomocnencom vlády sa zabezpečujú vedecké podklady pre návrhy riešenia pre staré koryto Dunaja a ramennú sústavu prostredníctvom paralelnej spolupráce odborníkov spoločnej slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre strategické environmentálne posudzovanie (SEA), ktorými bude podložená budúca dohoda v rámci sporu Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros.
 • Koordinuje činnosť a dohliada na priebeh prác expertov (vytváranie matematických modelov prúdenia povrchových vôd, modelovanie prúdenia podzemnej vody, ekologické modelovanie), ktoré majú z rôznych dôvodov v súčasnosti niekoľkomesačný časový sklz.
 • Inicioval vytvorenie spoločnej slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre technické záležitosti v súčinnosti so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, š. p. s cieľom poskytnúť adekvátne stanoviská k technickým návrhom.
 • Pripravuje medzivládne rokovanie s maďarským splnomocnencom vlády, ktorý po parlamentných voľbách pôsobí pod novým ministerstvom.
 • Pripravuje odborné fórum v 2. polroku 2018 ohľadom verejne diskutovaných, nesprávne interpretovaných opatrení v starom koryte Dunaja v spolupráci s MZV a EZ SR, na ktoré plánuje prizvať zástupcov maďarskej strany.
Úlohy súvisiace najmä s plnením medzivládnej Dohody z r. 1995:
 • V zmysle Dohody z r. 1995 a optimalizácie zberu údajov, ktorá je po schválení slovenskou a maďarskou stranou v platnosti od 1.1.2018, zabezpečuje údaje z monitorovania prírodného prostredia v oblasti vplyvu Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros za rok 2018.
 • Pripravuje návrh na riešenie problematického zaobstarávania potrebných údajov v záujme zachovať kontinuitu v ich zbere (merania a analýzy prebiehajú od roku 1995, potrebné pre relevantné posúdenie vplyvu SVD G-N na prírodné prostredie a záväzok plniť Dohodu z r. 1995).
 • Zabezpečuje vypracovanie hodnotiacich správ za roky 2017, 2018, 2019 (Národná ročná správa a Spoločná výročná správa) v zmysle uvedenej Dohody a optimalizácie prostredníctvom verejného obstarávania (vypracovanie správ za rok 2017 v asi polročnom časovom sklze kvôli zdĺhavým administratívnym procesom).
 
Ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení vlády, zo štatútu a iných dokumentov:
 • Poskytuje informácie a pripravuje podklady ministrovi dopravy a výstavby o výsledkoch rokovaní a návrhy na ďalšie postupy a riešenia vyplývajúce z rokovaní.
 • Pravidelne participuje na zasadnutiach Dunajskej komisie, Komisie hraničných vôd a zasadnutí LIFE14 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov.
 • Spolupracuje s ďalšími vodohospodárskymi subjektmi na Slovensku pre dosiahnutie efektívnych riešení.
 • Zabezpečuje spracovanie vlastného archívu s dokumentáciou o projekte SVD G-N od jeho počiatkov po súčasnosť.