Iniciátorom novely zákona o kontrole v štátnej správe bol Úrad vlády SR – sekcia kontroly

16.10.2019

V utorok 15.10.2019 schválili poslanci NR SR novelu zákona o kontrole v štátnej správe.Dôvodom novelizácie nebola len potreba upraviť kompetencie pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ale aj zohľadniť pôsobenie Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze, a taktiež poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy získané z praxe pri výkone kontrol podľa tohto zákona. 
 
Novelou zákona sa okrem iného zaviedla napríklad možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ak pracovníci kontroly vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov vyhodnotia, že prijaté opatrenia nie sú dostatočné.
 
Zakotvenie ochrany od príslušníkov Policajného zboru počas vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste  vyplýva z legislatívy EÚ a jej nariadení – v novelizovanom znení zákona sa táto ochrana poskytuje pri kontrolách alebo inšpekciách na mieste, vykonávaných podľa predpisov EÚ, ak existuje dôvodná obava, že môže dôjsť  ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov Úradu vlády SR (v rámci poskytovania súčinnosti OLAF-u), alebo zamestnancov EÚ, alebo nimi poverených osôb.
 
Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF (OCKÚ OLAF) pod sekciou kontroly ÚV SR  spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v našej krajine, pričom okrem súčinnosti pri vykonávaných kontrolách na mieste (10  prebiehajúcich kontrol v roku 2019 v rámci 3 vyšetrovaní OLAF) vykonáva odbor samostatné kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z.z. – doposiaľ za rok 2019 ich bolo osem.
 
Úrad vlády SR – OCKÚ OLAF
www.vlada.gov.sk
 
27052