Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA)

Graf týždňa, zaujímavé dáta v novej perspektíve a pestrá paleta analýz na jednom mieste. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) vás pozýva na novú stránku.

Nájdete tam týždňové ekonomické prehľady, komentáre a analýzy. Dozviete sa viac o práci oddelenia implementácie, ktoré dohliada na plnenie úsporných opatrení a efektívnejšie využitie verejných výdavkov.

Stránku postupne zdokonaľujeme. Onedlho na nej nájdete prehľad najdôležitejších makroekonomických ukazovateľov o Slovensku a ďalších štátoch v podobe interaktívnych grafov a dostupných dát. Ak vás zaujíma, ako sa vyvíja ekonomický rast, inflácia či ceny energií, už v blízkej budúcnosti u nás nájdete všetko na jednom mieste.

O inštitúte

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou na Úrade vlády, ktorého poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády. Aktuálne sa ISA zaoberá hlavne skúmaním regionálneho rozvoja a efektívnosti využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Tu nás nájdete  na Facebooku.


Kontakty

Adresa:
Inštitút pre stratégie a analýzy
Námestie 1. mája
811 06  Bratislava
 
Riaditeľ odboru
PhDr. Peter Goliaš
peter.golias@vlada.gov.sk 
+421 2 209 25 905 21976

Dátum poslednej aktualizácie: 25.10.2022

Komentáre

Analytické komentáre

Newsletter

Ekonomické prehľady

21977

Dátum poslednej aktualizácie: 24.01.2024

Analýzy

Dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2023

Implementačná jednotka Úradu vlády SR (IJ) je skupina vládnych analytikov, ktorej úlohou je dohliadať na implementáciu revízie výdavkov a pomáhať rezortom implementovať dlhodobé stratégie a reformy do praxe.
Vláda pomocou IJ dosahuje kvalitné výsledky rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Úspešné reformy zakomponované v hodnotových a systémových opatreniach vytvárajú lepší život pre občanov. Plnenie úsporných opatrení prerozdeľuje finančné zdroje na nové priority vlády.

IJ je organizačne začlenená pod Sekciu plánu obnovy ako samostatný odbor Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov, ako aj úspory nevyhnutné na splnenie národných aj európskych fiškálnych záväzkov.

Opatrenia revízie výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze MF SR (ďalej len skr. „ÚHP“).
Jeho úlohou je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Túto úlohu napĺňa prostredníctvom pravidelných revízií výdavkov.

ÚHP je gestorom metodiky revízie výdavkov a zabezpečuje štandardizáciu výstupov, ktoré hodnotia efektívnosť verejných výdavkov naprieč ministerstvami. Jedným z nástrojov projektu je kompletná revízia verejných výdavkov na rezortoch v zmysle § 9 ods. (4) písm. m) a § 14 ods. (3) zákona 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
č. 523/2004 Z.z.).

Revízie výdavkov

 • hodnotia účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť výdavkov v rozpočte verejnej správy;
 • identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov a/alebo presun financií na ďalšie priority vlády;
 • navrhujú opatrenia pre rezorty za účelom efektívneho a udržateľného vynaloženia verejných financií (kvantifikácia možných úspor a využitie generovaných úspor pre zlepšenie ich fungovania);
 • revízie výdavkov nájdete na webovom sídle MF SR

Implementácia opatrení definovaná v revíziách výdavkov je druhou fázou. Hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých revíziami verejných výdavkov vykonáva Implementačná jednotka Úradu vlády SR.
Jej úlohou je vypracovať implementačné plány plnenia opatrení z revízií výdavkov rezortu a vyhodnocovať ich v pravidelných ročných intervaloch formou odpočtov v súhrnných implementačných správach.

Implementačný plán

Implementačný plán stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre jednotlivé oblasti definovaním cieľov a krokov, ktoré implementujú opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Pomocou merateľných ukazovateľov je možné vyhodnotiť východiskovú a cieľovú hodnotu opatrení.

Implementačná správa

 • predkladá sa v nasledujúcom roku po dobu plnenia opatrení, v ktorom bola predložená revízia výdavkov v zmysle § 37k zákona č. 523/2004 Z.z.;
 • obsahuje hodnotenie plnenia opatrení revízie výdavkov formou odpočtov podľa jednotlivých oblastí a výsledkov plnenia merateľných ukazovateľov navrhnutých v implementačnom pláne v zmysle § 14 ods. 3;
 • navrhuje odporúčania pre ďalšie plnenie smerom k úspešnej implementácii opatrení a efektívnemu vynaloženiu verejných výdavkov z dlhodobej perspektívy.

Od 1.1.2020 je povinnosť predkladať Implementačnú správu k návrhu štátneho rozpočtu verejnej správy.

História Implementačnej jednotky

 • vznikla v júni 2017 na Úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície
 • bola delimitovaná na Úrad vlády na obdobie 08/2018 – 12/2020
 • následne delimitovaná na Ministerstvo financií na prechodné obdobie 1/2021 – 04/2021
 • dňa 28. apríla 2021 bola opätovne delimitovaná z Ministerstva financií na útvar Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR Dohodou o prechode práv a povinností uzavretá v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221/2021.
 • od 1. marca 2023 bolo znovu vytvorené samostatné oddelenie implementácie začlenené pod odbor ISA.

 

Implementačné plány

Rok 2023

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Implementačné správy

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Full report

Metodické dokumenty Implementačnej jednotky

Dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2023
21975