> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Jozef Liščák


minister spravodlivosti Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ministerstvo spravodlivosti SR

sa narodil 18. januára 1947 v kysuckej obci Svrčinovec. Už charakter prostredia, v ktorom sa narodil, predurčil jeho záujmy a životnú cestu. Početná rodina, povinnosť vzájomnej pomoci a úcty, ale tiež láskavá rodičovská výchova formovali jeho túžby, postoje a ciele. Preto v roku 1971 po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Čadci začal študovať na Právnickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1976.

Už v tomto období, po dvojročnej predchádzajúcej praxi na geodézii, svoj záujem orientoval na civilné právo. Stal sa notárom v Čadci, neskôr sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici a napokon predsedom senátu na tomto súde. Celé roky sa na odvolacom súde venoval občianskemu právu. Jeho záujem sa však v tomto smere neobmedzil len na činnosť rozhodovaciu. Skúsenosti z oblasti pozemkového práva napríklad využil pri presadzovaní legislatívnej úpravy takých právnych inštitútov, akými boli osadnícke právo, práva občanov vypáleného Telgártu a pod.

Obaja rodičia JUDr. Liščáka boli robotníci. Všetkým svojim deťom pomohli pri štúdiu na vysokých školách. Boli im svojou pracovitosťou a šľachetnosťou vzormi. Zrejme aj preto orientoval svoj politický záujem práve na Združenie robotníkov Slovenska, ktoré nefalšovane poukazuje na nutnosť sociálne únosného rozvrstvenia reštrukčných opatrení pri transformácii našej ekonomiky. Dopad takýchto ekonomických krokov na občanov bol a je známy nielen staršej generácii. Aj z týchto dôvodov kandidoval za Združenie robotníkov Slovenska ako minister spravodlivosti. Za prvoradú povinnosť ako ministra spravodlivosti pokladá zabezpečovať plnú funkčnosť súdov a väzenstva a garantovať nezávislosť súdov.

JUDr. Jozef Liščák je ženatý, má dve deti. Všetok svoj voľný čas venuje rodine. Aktívne ovláda poľský a ruský jazyk a pasívne francúzsky jazyk.