Kam nahlasovať korupciu

Úrad vlády SR
Kancelária predsedu vlády
Odbor prevencie korupcie
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
fax: 02/ 572 95 575
e-mail: bpk@vlada.gov.sk
Anti-korupčná linka: 0800 111 001
 
www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk
 
Odbor v oblasti prevencie korupcie najmä:
 - úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii,
- pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti orgánov, ktoré plnia úlohy boja proti korupcii,
- spolupracuje pri príprave a presadzovaní projektov zameraných na minimalizáciu a elimináciu korupcie v oblasti verejnej správy,
- prijíma a monitoruje podania poukazujúce na korupčné správanie a spolupracuje v tejto oblasti s orgánmi činnými v trestnom konaní (Prezídium Policajného zboru SR, Generálna prokuratúra SR),
- zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v oblasti prevencie korupcie pre zamestnancov štátnej správy.
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra (NaKA)
 
Pribinova 2
812 72 Bratislava
 
www.minv.sk
 
NaKA je špecializovaná na boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, najmä trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami a zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, drogovej kriminalite, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).
Národná kriminálna agentúra P PZ
národná protikorupčná jednotka
 
www.minv.sk 
Národná protikorupčná jednotka je príslušná pre odhaľovanie a vyšetrovanie všetkých trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia a volebná korupcia),
s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru, v prípade ktorých je vecne príslušný úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.
K o n t a k t n é    a d r e s y    n á r o d n e j    p r o t i k o r u p č n e j    j e d n o t k y :
expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
 
tel.: 09610 56371
fax: 09610 59151
e-mail: korupcia@minv.sk
expozitúra Západ
Osvaldova 1
949 01 Nitra
 
tel.: 096130 6601
fax: 096130 6609
e-mail: korupcia@minv.sk
 
expozitúra Stred
Partizánska cesta 106
974 64 Banská Bystrica
 
tel.: 096160 6601
fax: 096160 6609
e-mail: korupcia@minv.sk
 
expozitúra Východ
Rastislavova 69
040 01 Košice
 
tel.: 096196 6001
fax: 096196 6009
e-mail: korupcia@minv.sk
 
14679

Dátum poslednej aktualizácie: 14.06.2017