Kolektívne vyjednávanie prinieslo dohodu o valorizácii platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 10%

20.06.2018

Dnes, v stredu 20. júna 2018 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnilo kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019.

Zúčastnili sa ho vyjednávači za príslušné rezorty,  zástupcovia odborových zväzov, ako aj zástupcovia VÚC a ZMOS. Zúčastnené strany  dospeli k dohode aj v otázkach platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  od 1.januára 2019 sa ich platy navýšia o 10 % - ide o najvýraznejšiu valorizáciu platových taríf v histórii kolektívnych vyjednávaní vôbec. Zúčastnení  zároveň prezentovali vzájomnú dohodu na rovnakej valorizácii aj pre  rok 2020.   

Na kolektívnom vyjednávaní boli účastníci oboznámení aj s plánovanou/predpokladanou základnou stupnicou platových tarífzamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá nahradí doterajšiu základnú stupnicu, osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá v prípade jej schválenia prostredníctvom novely zákona č.553/2003 a jej účinnosti od 1. januára 2019, bude valorizovaná až v roku 2020.

Nový systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v základnej stupnici platových taríf je založený na základnej požiadavke odstránenia rozdielov medzi základným nastavením tarifných platov a výšky minimálnej mzdy. Z tohto dôvodu by mala prvá platová trieda pre prvý platový stupeň začínať na úrovni 520 eur, teda na úrovni vyššej, ako je súčasná minimálna mzda.  Navrhuje sa tiež  zníženie počtu platových tried, a to zo súčasného počtu 14 na 11, ako aj úpravu počtu platových stupňov pre účely započítavania praxe. Doterajší systém 12. platových stupňov (32-ročné obmedzenie započítanej praxe) by mal byť doplnený o dva nové platové stupne so 40-ročným obmedzením započítanej praxe.

Ostatné benefity v kolektívnych zmluvách  pre zamestnancov tak v štátnej, ako aj verejnej službe (pracovný čas, dĺžka dovolenky, odstupné či odchodné a pod.) ostávajú na úrovni roku 2018.

Nakoľko k podpisu kolektívnych zmlúv na dva roky môže prísť až po nadobudnutí účinnosti novely zákona o kolektívnom vyjednávaní (predpokladaný termín je október/november 2018), účastníci kolektívneho vyjednávania sa dohodli na podpísaní politického vyhlásenia aj predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, obsahujúceho všetky vyššie uvedené dohody, v termíne do konca júna 2018.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23853