Kompetencie aktérov regionálneho rozvoja

05.12.2017

Projektové centrá

Hlavné funkcie

 • metodicky usmerňujú a kontrolujú projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP),
 • sú prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR),
 • sú sekretariátom „malej“ rady okresu.

Úlohy

 1. Metodicky usmerňujú a koordinujú žiadateľov o RP. Projekty, ktoré žiadateľ podáva prostredníctvom centra pošle centrum sekcii až po vyplnení Kontrolného zoznamu, ktorý centrum prikladá ku každej žiadosti (formulár na stiahnutie na stránke SRR).
 2. Informujú žiadateľov v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej pomoci, verejného obstarávania a pod.
 3. Metodicky usmerňujú a koordinujú vyúčtovanie žiadostí o RP vždy keď ich o to príjemca RP požiada (formulár k dispozícii na stiahnutie na stránke SRR).
 4. Vedú prehľad o podaných žiadostiach o RP a stave žiadostí (zazmluvnenie, PMÚ, OKVO, výzva na doplnenie a pod.) – túto informáciu zdieľajú so SRR a OÚ (SRR všetku komunikáciu so žiadateľmi dáva do kópie prednostovi príslušného OÚ, pracovníkovi regionálneho rozvoja na organizačnom odbore OÚ a centru). Na základe tejto informačnej výmeny si centrum, sekcia a OÚ vedú rovnaký záznam o stave žiadostí v príslušnom okrese (SRR zašle OÚ a centru prehľad žiadostí k 1.12.2017).
 5. V spolupráci s Informačno-poradenskými centrami na príslušných VÚC sledujú vyhlásené výzvy EŠIF a metodicky usmerňujú a koordinujú žiadateľov.
 6. Sledujú vyhlásené dotačné a grantové schémy jednotlivých rezortov a informujú verejnosť v okrese.
 7. Informujú OÚ o všetkých projektoch mimo žiadostí o RP, ktoré metodicky alebo koordinačne podporili.
 8. Poskytujú tajomníkovi rady (prednosta OÚ) maximálnu súčinnosť pri realizácií akčných plánov:
 • zodpovedajú za funkčnosť rady (doplnenie chýbajúcich členov, nahlásenie prípadnej zmeny člena a pod),
 • informujú tajomníka rady o všetkých skutočnostiach, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie rady,
 • zvolávajú zasadnutia rady ak o to požiada tajomník alebo členovia rady,
 • pripravujú podklady pre zasadnutia rady v spolupráci s OÚ,
 • pripravujú zápisnicu zo zasadnutia rady.
 1. Vyúčtovanie RP na fungovanie centier sa predkladá v priebehu januára nasledujúceho roku tak, aby mohli byť finančné prostriedky na zabezpečenie plynulého chodu centra poskytnuté najneskôr v priebehu februára. V prípade potreby úpravy pracovných zmlúv v časti výplatné termíny SRR odporúča upraviť pracovné zmluvy zamestnancov centra formou dodatku.
 2. Pripravujú podklady pre monitorovanie a hodnotenie plnenia AP.

Okresný úrad

Hlavná funkcia

kontaktný bod pre SRR v okrese, monitoring implementácie AP.

Úlohy

 1. Vedie prehľad o podaných žiadostiach o RP a stave žiadostí (zazmluvnenie, PMÚ, OKVO, výzva na doplnenie a pod.) – túto informáciu zdieľajú so SRR a projektovým centrom (SRR všetku komunikáciu so žiadateľmi dáva do kópie prednostovi príslušného OÚ, pracovníkovi regionálneho rozvoja na organizačnom odbore OÚ a centru) Na základe tejto informačnej výmeny si Centrum, Sekcia a OÚ vedú rovnaký záznam (SRR zašle OÚ a centru prehľad žiadostí k 12.2017.
 2. Vypracováva a aktualizuje na mesačnej báze Správu o plnení Akčného plánu príslušného okresu (Správa, ktorú pripravila za každý nro SRR, a ktorá je podkladom na aktualizáciu pre pracovníka OÚ je dostupná na stránke SRR).
 3. Poskytuje SRR raz mesačne k poslednému pracovnému dňu v mesiaci, a vždy na požiadanie SRR aktuálnu verziu Správy, ktorá je podkladom SRR pre vypracovanie hodnotenia plnenia AP.
 4. Sleduje a zaznamenáva v Správe podané/podporené projekty EŠIF cez systém ITMS (OÚ sa informuje o fungovaní systému na príslušnom Informačno poradenskom centre zriadenom pri VÚC).
 5. Sleduje a zaznamenáva v Správe podané/podporené žiadosti o regionálnu investičnú pomoc v okrese na stránkach MH SR.
 6. Sleduje a zaznamenáva v Správe podané/podporené žiadosti o dotácie, granty rezortov v okrese.
 7. Informuje SRR o podnetoch na zlepšenie rozvoja okresu vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, VÚC.
 8. Vykonáva v spolupráci s príslušným úradom práce monitoring vytvorených pracovných miest (priamo alebo nepriamo podporených v rámci okresu).
 9. Kontakt na prednostu príslušného OÚ bude zverejnený na stránke SRR .
 10. Zúčastňuje sa zasadnutí „malej“ rady.

Sekcia regionálneho rozvoja ÚV SR
ww.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/

www.nro.vlada.gov.sk