Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Kompetenčný zákon č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z.

§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej republiky.§ 24

Úrad vlády Slovenskej republiky

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,

b) kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(4) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(5) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie. 255