Komunitné centrum v Starej Ľubovni zriadilo novú špeciálnu triedu

07.05.2015

V pondelok, 11. mája 2015  o 11.00 hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie novej triedy v  komunitnom centre ETP v Starej Ľubovni na Podsadku. Vo vynovených priestoroch sa zriadi trieda pre doučovanie žiakov z marginalizovanej rómskej komunity pod dohľadom špeciálnej pedagogičky, ktorá pri svojej práci používa inovatívne pedagogické metódy, vrátane Feuersteinovho Inštumentálneho obohacovania.

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj prevádzkuje komunitné centrum v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR, ktorý bol podporený celkovou sumou 1 364 000 eur. Projekt Komunita na ceste k prosperite bol podporený s ostatnými 6 projektmi z východného Slovenska v okrajových a znevýhodnených regiónoch. Celková výška nenávratného finančného príspevku určená na ich podporu je  viac ako 8 mil. eur.

Cieľom projektu je  dosiahnuť vnútornú obrodu  detí a mládeže z rizikových skupín obyvateľov posilnením, skvalitnením a rozšírením sociálnych služieb a vzdelávania, poskytovaných v sieti nízkoprahových denných (komunitných) centier a v školských zariadeniach v desiatich mestách a obciach východného Slovenska (Košický a Prešovský kraj). 

Projekt je súčasťou strategického komplexného pôsobenia ETP Slovensko v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) a  realizuje sa popri komunitnej práci, iných vzdelávacích programoch, sporiacom a mikro-pôžičkovom programe, ako aj projektu spolupráce so samosprávami pri svojpomocnej výstavbe bytov pre rodiny z rizikových skupín obyvateľov.

Zaujímavé sú aj dosiahnuté výsledky projektu Komunita na ceste k prosperite:

-       7754 detí a adolescentov  z MRK má prístup k službám poskytovaným v komunitných centrách (predškolská príprava a školská príprava  mentorovanie a tútorovanie, 3 rôzne mimoškolské aktivity v každom z desiatich komunitných centier),
-       91% detí a adolescentov úspešne absolvovalo aktivity zamerané na finančné vzdelávanie a zdravotnú osvetu,
-       10 komunitných centier je zariadených a vybavených počítačmi, fotoaparátmi a inými prostriedkami umožňujúcimi realizáciu kurzov a školení organizovaných príslušnými centrami,
-       133 pracovníkov ETP Slovensko absolvovalo kurzy súvisiace s poskytovaním komplexných sociálnych služieb  deťom a mládeži v marginalizovaných rómskych komunitách,
-       342 zástupcov partnerských inštitúcií bolo vyškolených za účelom získania zručností pre prácu v marginalizovaných rómskych komunitách.

 V rámci projektu sa deti a mladí ľudia vzdelávajú novým spôsobom, pracovníci centier úzko spolupracujú aj s rodičmi a v prípade potreby navštevujú rodiny  priamo v teréne, osobne sa spoznávajú a pracujú na skvalitnení života obyvateľov MRK a zlepšení budúcich perspektív.
 
Úrad vlády SR         
www.vlada.gov.sk


ETP Slovakia           
www.etp.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17650