Konferencia ÚV SR k programu Nórskych grantov: Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia už túto stredu

11.11.2019

Úrad vlády SR ako správca programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, podporeného z Nórskych grantov v období  2014 – 2021, organizuje  v stredu 13. novembra 2019 od 10:00 hod. v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave otváraciu konferenciu k tomuto programu.

Cieľom programu je najmä posilniť sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov, zlepšiť sociálne začlenenia marginalizovaných rómskych komunít a posilniť inkluzívne vzdelávanie na školách.
 
Okrem predstavenia programu sa na konferencii odprezentuje aj hlavný partner programu, ktorým je Rada Európy, ďalej preddefinovaný projekt realizovaný Štátnym pedagogickým ústavom pod názvom: Inovačné vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich medzikultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov a  zástupcami ÚV SR a veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR bude tiež podpísaná Programová dohoda k programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia.
 
Otvorená výzva, ktorú Úrad vlády SR pre tento program pripravuje,  bude klásť dôraz na zvýšenie prístupu zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností tak, aby sa zlepšili ich vzdelávacie výsledky a boli im poskytnuté zručnosti zvyšujúce ich šance na získanie zamestnania. Výzva zameraná na najmenej rozvinuté okresy podporí multifunkčné mládežnícke centrá a vytváranie prepojení medzi existujúcimi miestnymi aktérmi pracujúcimi s deťmi a mládežou (napr. miestne a regionálne orgány, školy, materské školy, komunitné centrá, mimovládne organizácie) na riešenie konkrétnych miestnych potrieb. Výzva schémy malých grantov bude zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených postupov pri sociálnom začlenení  marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných oblastiach.
 
Vstup médií na podujatie je s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR.
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.

Program podujatia: http://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1313/ldi-program-navrh-5-11-2019-update.pdf


 
Úrad vlády SR  - odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
27110