Konferencia Živé pamiatky, časť druhá
 

Zajtra, v utorok 24.2.2015 o 10.00 hodine  sa  v aule Kňazského seminára, Pribinovo námestie 5, Nitra uskutoční Otváracia konferencia a prezentácia dodatočne podporených projektov v rámci programuZachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru  - Granty EHP a Nórska, ktorého správcom je Úrad vlady Slovenskej republiky. Konferencia je spojená  s tlačovou konferenciou a podpisom zmlúv medzi úradom vlády a prijímateľmi finančných prostriedkov. Konferencie sa zúčastní veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike J.E. Inga Magistad, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavol Šimunič, generálny riaditel sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlady SR Ján Krak, primátor Nitry Jozef Dvonč a ďalší hostia.

PROGRAM:
9.30- 10.00     Registrácia
10.00               Otvorenie konferencie
10.10               Jeho excelencia Viliam Judák,  diecézny biskup Biskupstva Nitra
10.20               Jej excelencia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku
10.30               Pavol Šimunič, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
10.40               Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov, Úrad vlády SR
10.50               Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úrade SR. Predstavenie dodatočne schválených projektov obnovy kultúrneho dedičstva z grantov EHP.
11.20               Slávnostný akt podpísania zmlúv s novými prijímateľmi grantov
11.40                Diskusia, otázky novinárov
12.00 – 13.15  Obed
13.15 – 14.30  Prehliadka Biskupského paláca a Hradu Nitra  - aj pre zástupcov médií
12.20 – 15:00  Inšpekčná návšteva Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vykoná odborný tím Pamiatkového úradu SR v rámci projektu ProMonumenta  - pre zástupcov médií


 

LIVING MONUMENTS, part II, CONFERENCE AGENDA

 
The Hall of the Catholic Seminary in Nitra, Pribina square no.5, Nitra, 24 February 2015
 
9.30- 10.00     Check-in
10.00               Conference Opening
10.10               H.E. Viliam Judák, Diocesan Bishop, Bishopric Nitra
10.20               H.E. Inga Magistad, Ambassador of the Kingdom of Norway in Slovakia
10.30               Pavol Šimunič, Director General, Cultural Heritage Section, Ministry of Culture of the Slovak Republic
10.40                 Ján Krak, Director General, Bilateral Financial Instruments Section, Government
                           Office of the Slovak Republic
10.50               Katarína Kosová, Director General, Monuments Board of the Slovak Republic. Presentation of the additionally approved cultural heritage projects under the EEA Grants.
11.20               Signing Ceremony of contracts signed with the new Project Promoters, followed by a press conference
11.40                Discussion, media questions
12.00 – 13.15  Lunch
13.15 – 14.30  Bishop’s Palace and Nitra Castle Tour and simultaneously,
12.20 – 15:00  Inspection visit of the Benedictine monastery in Hronsky Benadik, carried out by  the team of specialists of the Monuments Boards of the Slovak Republic under the ProMonumenta project

ZOZNAM DODATOČNE PODPORENÝCH PROJEKTOV / LIST OF ADDITIONALLY APPROVED PROJECTS
Názov projektu/Project Title Prijímateľ/Project Promoter
Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov/ Restoration of the Church of St. Anthony of Padua in Kosice - Franciscan Monastery Kňazský seminár sv. Karola Boromejského/ Seminary of St. Charles Borromeo
Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry/Restoration of the former Benedictine monastery in Hronský Benadik for making it available to the general public and the completion of tourism infrastructure Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra/Roman-Catholic Church, Bishopric Nitra
Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí/ Restoring National Cultural Monument - historical building of the State Theatre in Košice in a multicultural and multinational environment Štátne divadlo Košice/State Theatre Košice
Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca/Pisztory's Palace in Bratislava - restoration of facades and roofs of the palace Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ City District of Bratislava-Stare Mesto
Revitalizácia hradiska na Molpíri/Revitalization of the fort MOLPIR Občianske združenie Naše Smolenice/Civic Association Our Smolenice
VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia/Watermill Dunajský Klátov  - reconstruction Obec Dunajský Klátov/The Town of Dunajský Klátov
Obnova NKP Považský hrad/Restoration of the castle Považský hrad Mesto Považská Bystrica/The City of Považská Bystrica
Obnova hradu Zborov/Restoration of the castle of Zborov Obec Zborov/The Town of Zborov
Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane obnovy jeho častí/Improvement of tourism infrastructure making the national cultural monument - Nitra castle - accessible, including the restoration of its parts Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra/ Roman-Catholic Church, Bishopric Nitra
 
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, Úrad vlady SR, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227

Zmena program vyhradená/Agenda subject to change


17116