Koordinačno-metodické centrum - ďalší úspešný projekt podporený z nórskych grantov

19.04.2017

Vďaka  tzv. nórskym grantom sa na Slovensku urobilo veľa práce v prevencii domáceho a rodovo podmieneného násilia. Vznikli bezpečné ženské domy, poradenské centrá, bezplatné nonstop linky prvej pomoci a iné funkčné mechanizmy. Jedným z nich bolo aj zriadenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Projekt v rámci programu: Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého správcom je Úrad vlády SR, bol podporený sumou takmer 2 milióny eur z grantu  a štátneho rozpočtu SR.
 
Záverečná konferencia projektu sa uskutoční zajtra, 21.apríla 2017 o 9.30 hodine v priestoroch hotela Austria Trend Hotel na Vysokej ulici č.2A v Bratislave za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Jána Kraka, zástupcov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a ďalších hostí.
 
Cieľom  Koordinačno-metodického centra je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Expertný tím je zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.  Centrum zabezpečuje  odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom jednotných metodických usmernení pre poskytovanie služieb, pre oblasť  primárnej prevencie a eliminácie násilia, ďalej pre  vytváranie podmienok multiinštitucionálnej spolupráce pomáhajúcich profesií a zabezpečenie systému ich vzdelávania, ako aj uskutočňovania výskumov a monitoringu násilia na ženách a domáceho násilia. Koordinačno-metodické centrum napĺňa požiadavku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čl. 10: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“
 
Partnermi projektu, ktorí poskytovali cenné rady a skúsenosti, boli: Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave, Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie, ako aj Rada Európy.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; 0915 984 227
                                 Michal Stuška, michal.stuska@employment.gov.sk; 02/2046 1808
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
www.emplomyment.gov.sk
 
 
22128