Krajiny, ktoré spája Dunaj, môžu čerpať prostriedky pre rozvoj príslušných regiónov aj z Dunajského nadnárodného programu

30.06.2016

Dunajský nadnárodný program 2014-2020 je finančný nástroj  v rámci Európskej územnej spolupráce (Interreg), ktorá vytvára rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmeny skúseností medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi aktérmi v štátoch dunajského regiónu.  Oprávnené územie teda tvorí 14 krajín, z toho 9 členských krajín EÚ: Nemecko(Bádensko-Würtembersko, Bavorsko), Rakúsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a 5 štátov mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina.

Program má 4 prioritné osi: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región a Dobre spravovaný dunajský región. Rozpočet programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,  je  vo výške  262 989 839 €. 

Prvá výzva na predkladanie návrhov projektov nadnárodného programu Dunaj bola otvorená od 23. septembra do 3. novembra 2015 ( 1. kolo) a medzi 29. marcom a 9. májom 2016 ( 2. kolo). V prvom kole bolo predložených 547 platných návrhov projektov. Slovenské subjekty boli ako partner prítomné v 332 projektoch a témach, ako sú energetika, vodné cesty, prírodné a kultúrne dedičstvo, ekologické inovácie, migrácia mladých v Dunajskom regióne, riadenie sedimentov rieky Dunaj, zvýšenie ekoturizmu malých a stredných mokradí v povodí Dunaja, ako aj riešenie kapacity verejných inštitúcií pre podporu migrujúcich voči trhu práce.  Do 2.kola postúpilo 100 najlepších projektov. Postup hodnotenia je založený na dvojitej analýze kritérií oprávnenosti a kvality a  zabezpečuje ho Riadiaci orgán programu so sídlom v Maďarsku.  Konečné rozhodnutie o schválených projektoch sa očakáva na jeseň roku 2016 .

Záujemcovia – podnikateľské subjekty, štátna správa i miestna samospráva a pod. -  ktorí by mali záujem zaslať svoje projekty, tak môžu urobiť opäť koncom roka 2016, kedy sa predpokladá zverejnenie ďalšej výzvy v rámci Dunajského  národného programu, o čom bude Úrad vlády SR verejnosť včas informovať. 
 
Fakty a údaje o Dunajskom nadnárodnom programe sú zverejnené na stránke: www.danube.gov.sk .
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
20716