Kritikou správy o národnostných menšinách chcú niektorí opoziční politici vytĺcť politický kapitál

29.05.2015

Správa splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014, ktorú pripravil na rokovanie vlády Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, a ktorú vláda SR schválila na svojom ostatnom zasadnutí, má všetky náležitosti, ktoré materiál takéhoto druhu má mať:  podáva komplexné informácie, fakty a dáta, týkajúce sa postavenia a dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike za rok 2014 v rôznych oblastiach ich života – v kultúre, školstve, v oblasti používania jazyka tej ktorej národnostnej menšiny a pod..  Zameriava sa najmä na aktualizáciu údajov, informácií a hodnotení, a koncentruje sa práve na tie oblasti, v ktorých nastal oproti minulému roku posun.  Jej kritiku považujeme za súčasť predvolebného boja niektorých opozičných politických predstaviteľov za maďarskú národnostnú menšinu.
 
Tí si zakrývajú oči pred výrazným posunom napr. v prizývaní  expertov z radov príslušníkov národnostných menšín na prípravách rôznych kľúčových dokumentov, akým bol aj Východiskový materiál k časti stratégie týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Práve tento materiál obsahuje aj víziu želaného vývoja v tejto oblasti vrátane formulovania odporúčaní na jeho dosiahnutie.
 
Samotní príslušníci národnostných menšín ocenili zjednodušenie a zrýchlenie procesu poskytovania a vyplácania dotácií v roku 2014 -  Úrad vlády SR vyplácal dotácie už v marci, ako aj výsledky úsilia sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o iniciovanie procesu uznania ruského a srbského jazyka za menšinové jazyky v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
 
Postupne sa nám darí posúvať témy, na ktorým menšinám záleží, dopredu a výrazne redukovať problémy z uplynulých období.  Relevantná je aj skutočnosť, že Úrad vlády SR neprijal v uplynulom roku  ani jeden podnet upozorňujúci na podozrenie z porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
 
Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súlade s uznesením vlády budú v najbližšom období spolupracovať aj pri príprave Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupináma  zriadia pracovnú skupinu výboru na jeho vypracovanie – jej  členmi budú aj odborníci z radov príslušníkov národnostných menšín.
 
Úrad vlády
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
17862