L.A.Nagy zneužíva fakty týkajúce sa národnostnej politiky vlády

28.01.2014

Úrad vlády SR považuje názory bývalého splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v jeho ostatných vyjadreniach pre TASR za zavádzajúce. Je pravda, že v porovnaní s minulým rokom je na dotačný program Kultúra národnostných menšín tento rok vyčlenených menej peňazí - 3 829 250 eur - a to  preto, lebo sa znižovali výdavky Úradu vlády SR vo všetkých kapitolách paušálne o 9,9%. Šetrenie v štátnej správe a v jednotlivých inštitúciách je prioritou vlády a musí sa to musí akceptovať.
Úrad vlády zdôrazňuje, že maďarská národnostná menšina mala za posledných päť rokov vždy viac ako 50 percent z alokovanej dotačnej sumy, teda z celého rozpočtu pre menšiny. Aj v roku 2014 zostali na rovnakej úrovni, aj teraz majú viac ako 50 percent (51,78%). V roku 2013 mala maďarská národnostná menšina až 61,17% z celkovej sumy.  Navýšila sa neúmerne a na úkor ostatných národnostných menšín práve za bývalého splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny L.A.Nagya  - a to aj napriek poklesu počtu príslušníkov hlásiacich sa k maďarskej národnostnej menšine.
Súčasné kritériá, ktoré schválilo 11 z 13-tich národnostných menšín prostredníctvom svojich  hlasujúcich členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a ktoré platia pri určovaní finančných príspevkov menšinám, sú exaktné a vychádzajú z oficiálnych  čísel z posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu SR z roku 2011.
Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny akceptuje tieto kritériá a podľa nich boli vypočítané sumy pre jednotlivé národnostné menšiny, ktoré sme zverejnili aj na našich webových stránkach. Úrad splnomocnenca uplatňuje rovný prístup k riešeniu problematiky národnostných menšín, je úradom pre všetkých 13 národnostných menšín. Slovenská republika patrí medzi tie európske krajiny, ktoré štandardne až nadštandardne podporujú  národnostné menšiny, ich kultúru, jazyk, či tradície. Ich rozmanitosť a pestrosť patrí k skutočnému bohatstvu nášho štátu, ktoré sa môže rozvíjať vo vzájomnej akceptácii a tolerantnom spolužití príslušníkov všetkých  národnostných menšín s majoritným obyvateľstvom. K tejto akceptácii a ku konštruktívnej spolupráci vyzývame aj predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

14129