Lepšia evidencia nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní pri čerpaní eurofondov - sekcia kontroly a prevencie korupcie úradu vlády školí úradníkov

30.01.2015

Aj v roku 2015 Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF Úradu vlády Slovenskej republiky ako koordinátor ochrany finančných záujmov EÚ v SR organizuje školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú čerpanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ.
 
Prvé z nich, s názvom „Správna evidencia nezrovnalostí v ITMS, riešenie nezrovnalostí v rámci auditov operácií a systémových auditov,“ sa na úrade vlády uskutočnilo vo štvrtok, 29. januára 2015. Školenia sa zúčastnilo 98 účastníkov z takmer všetkých rezortov štátnej správy. Bolo zamerané na špecifiká pri evidencii nezrovnalostí zo systémových auditov a auditov operácií vrátane nezrovnalostí v oblasti porušenia verejného obstarávania a prekrývania uplatnených korekcií za verejné obstarávanie, praktického evidovania nezrovnalostí do systému ITMS s dôrazom na doterajšie chyby, ktoré sa počas evidovania do systému ITMS vyskytujú, ako aj na informácie o pripravovaných zmenách v oblasti evidovania nezrovnalostí do systému ITMS v nadväznosti na zmeny pri hlásení nezrovnalostí na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).
        
Školenia sú dôležité najmä preto, lebo nezrovnalosťami dochádza alebo môže dôjsť k poškodeniu finančných záujmov EÚ a zároveň sa nimi môžu porušovať niektoré z ustanovení právnych predpisov EÚ alebo Slovenskej republiky. Nezrovnalosť môže zistiť ktorýkoľvek orgán štátnej správy alebo Európskej komisie. Subjekt, ktorý nezrovnalosť zistí, je povinný zaevidovať ju do systému ITMS, čo je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Systém ITMS a oblasť evidovania nezrovnalostí prechádza v súčasnosti zmenami, ktoré nie sú konečné, preto školenia zamerané na túto oblasť budú častejšie ako v minulom období. Vo februári organizuje Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF hneď dve školenia, a to „Forenzný audit a jeho využitie v oblasti ochrany finančných záujmov“ a „Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania.“ V prvom prípade budú školiteľmi zástupcovia MDVRR SR a NaKA (Národná kriminálna agentúra) a v druhom zástupcovia Protimonopolného úradu SR.

Úrad vlády SR
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
16936