Líderstvo a motivácia v štátnej službe – Úrad vlády SR to chce vylepšiť

09.11.2020

Ako sú štátni zamestnanci motivovaní? Aká je miera ich angažovanosti? Ako sú vnímaní lídri v štátnej službe? Tieto, ako aj mnohé ďalšie otázky  odzneli  v rámci odbornej diskusie počas workshopu organizovanom online Úradom vlády SR, sekciou štátnej služby a verejnej služby. Išlo o neformálny pracovný workshop zameraný na prezentáciu výsledkov prieskumu motivácie a líderstva v štátnej službe, do ktorého sa  zapojilo cca 26% štátnych zamestnancov z oslovených 217 služobných úradov.

Zrealizovaný prieskum priniesol zaujímavé výsledky, z nich vyberáme:
-          štátni zamestnanci vysoko hodnotia zmysluplnosť ich práce, sú im zrozumiteľne zadávané úlohy a majú pocit, že sú ich názory pri práci pomerne zohľadňované, majú jasne komunikované ciele ich práce a dostávajú v práci priestor robiť to, v čom najviac vynikajú.
-          menej pozitívne už hodnotia možnosti osobnostného rozvoja a kariérneho rastu na úrade v ktorom pôsobia, či celkovo v štátnej správe. Motivácia nie je systematizovaná, skôr postavená na jednotlivých manažéroch.
-          na úradoch vo väčšine prípadov neexistuje cielený motivačný program, alebo ak existuje, nie je dostatočne jasne komunikovaný a zamestnanci ho vo väčšine prípadov nevnímajú.

Výsledky prieskumu budú premietnuté do tvorby pripravovanej koncepcie odmeňovania a rozvoja líderstva.  Na workshope boli prediskutované aj odporúčania do budúcnosti, ako napríklad nutnosť posilniť zber dát v štátnej službe o pravidelné mapovanie spokojnosti a motivácie štátnych zamestnancov. Online workshopu sa zúčastnilo viacero lídrov a odborníkov z analytických útvarov a iných špecializovaných a personálnych útvarov, zástupcovia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s ktorým úrad vlády aktuálne nadviazal spoluprácu.

V prípade ďalšieho záujmu o predmetný prieskum alebo výmenu „best practice“ pri príprave dotazníkov za účelom skúmania spokojnosti, spätnej väzby či merania motivácie a angažovanosti zamestnancov v štátnej správe, môžete kontaktovať sekciu štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR.
Kompletná prezentácia z workshopu: https://www.vlada.gov.sk//sekcia-statnej-sluzby-a-verejnej-sluzby/

Úrad vlády SR – sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
https://www.vlada.gov.sk//sekcia-statnej-sluzby-a-verejnej-sluzby/


28058